Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

zit - loga

Aktualności

Rok 2017 zakończony sukcesem porozumienia 12 gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

07-02-2018

Pod przewodnictwem Prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego dziś na wspólnym posiedzeniu Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych podsumowano stan realizacji zadań powierzonych Instytucji Pośredniczącej ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Biorąc pod uwagę łącznie środki EFS i EFRR, kwota wkładu UE, w podpisanych 61 umowach o dofinansowanie (EFS i EFRR)  wyniosła 175,14 mln zł. co stanowi 50,60 %. wykorzystania alokacji dla projektów ZIT w województwie świętokrzyskim w ramach RPO WŚ,  na koniec IV kwartału 2017 roku. 

 

Realizując zadania  Instytucji Pośredniczącej ZIT, pracownicy Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi i eksperci zewnętrzni w 2017 r. ocenili  pod kątem zgodności ze Strategią ZIT KOF na lata 2014-2020, 167 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach EFS złożonych prze beneficjentów z terenu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. W wyniku tych działań zostało podpisane 31 umów na łączną wartość 40,78 mln złotych. Stan wykorzystania alokacji z EFS na koniec 2017 roku kształtował się na bardzo dobrym poziomie 70,30%.

 

Do końca 2017 podpisano 30 umów o dofinansowanie projektów pozakonkursowych, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na łączną kwotę dofinansowania 134,37 mln zł, co stanowi 46,63 % alokacji dedykowanej na projekty ZIT realizowane przez członków Porozumienia ZIT KOF. Należy szczególnie podkreślić, że wszystkie projekty wspomniane wyżej i realizowane przez j.s.t. tworzące KOF, wpisują się w cele strategiczne Porozumienia ZIT Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Na terenie KOF realizowanych będzie łącznie 51 projektów pozakonkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach następujących priorytetów  inwestycyjnych:

 

•     4c. Wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowy  - 11 projektów (14 po aktualizacji)

•     7b. Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi – 2 projekty

•     10a. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej – 1 projekt

•     4e. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu – 21 projektów ( 12- modernizacja oświetlenia, 8 – ścieżki rowerowe, 1- centrum przesiadkowe)

•     6d. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" i zieloną infrastrukturę - 16 projektów

 

Ponadto na spotkaniu podjęto Uchwałę Komitetu Sterującego Nr II/2018 w sprawie zaopiniowania projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 - aktualizacja styczeń 2018”. W trakcie spotkania przedstawiciele Gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego przedyskutowali propozycje wspólnych inicjatyw i projektów na kolejne lata funkcjonowania Porozumienia ZIT Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.Zostały również przedstawione m.in. harmonogram działań, konkursów i naborów projektów na 2018 r. Prezydent Kielc  pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych podziękował wszystkim Gminom za zaangażowanie w budowanie partnerstwa na rzecz rozwoju Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

lista aktualności
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym