Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Niewypały i niewybuchy

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA
NIEWYPAŁU LUB NIEWYBUCHU


Chociaż od zakończenia działań II wojny światowej minęło ponad pół wieku, to nadal spotykamy się w życiu codziennym jej pozostałościami. Znajdujemy wiele przedmiotów niekiedy bliżej nam nie znanych lub mających znamiona uzbrojenia wojskowego. Nasza nadmierna ciekawość doprowadza do wielu niepotrzebnych nieszczęść, a nawet śmierci.

"ZARDZEWIAŁA ŚMIERĆ CIĄGLE GROŹNA"

Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewypału lub niewybuchu, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie powoduje, że mimo zakończenia działań zbrojnych wojna nadal zbiera ofiary.

"KATEGORYCZNIE NIE WOLNO PODNOSIĆ, ODKOPYWAĆ, PRZENOSIĆ, WRZUCAĆ DO OGNISKA ANI DO MIEJSC TAKICH JAK STAWY, GŁĘBOKIE ROWY ZNALEZIONYCH NIEWYBUCHÓW"

Należy mieć świadomość, że materiał wybuchowy stosowany w technice wojskowej w praktyce jest całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunki atmosferyczne i niezależnie od daty produkcji zachowuje swe właściwości wybuchowe.


I. PRZEZNACZENIE PATROLU ROZMINOWANIA


Patrol rozminowania przeznaczony jest do oczyszczania terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, pochodzących z okresu działań wojennych.
Przez OCZYSZCZANIE TERENÓW należy rozumieć unieszkodliwienie i niszczenie materiałów wybuchowych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.

 

REJONEM ODPOWIEDZIALNOŚCI PATROLU
PRZY OŚRODKU SZKOLENIA NA POTRZEBY SIŁ POKOJOWYCH
W KIELCACH
JEST WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

 

 

II. SKŁAD PATROLU


W skład patrolu oczyszczania terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych wchodzą:
- dowódca patrolu,
- z-ca d-cy patrolu,
- starszy kierowca,
- kierowca sanitariusz,
- kierowca sanitariusz,
- trzech saperów.

 


III. ZASADNICZE WYPOSAŻENIE PATROLU


- samochód ciążarowo-terenowy,
- samochód osobowo-terenowy,
- samochód specjalny,
- piła spalinowa,
- wykrywacze,
- zestaw rozpoznawczy,
- zestaw minerski,
- kamizelki kuloodporne,
- ubrania do pracy w wodzie,
- sprzęt łączności.

 

IV. ZASADY ZGŁOSZEŃ


Powiadomienie do jednostki wojskowej o znalezionych przedmiotach wybuchowych i niebezpiecznych zgłasza ą niżej wymienione organa, na terenie których wykryto te przedmioty:
- JEDNOSTKI POLICJI.
- URZĘDY GMINNE,
- URZĘDY POWIATOWE,
- URZĄD WOJEWÓDZKI.

 

ZGŁOSZENIA KIEROWAĆ DO
OŚRODKA SZKOLENIA NA POTRZEBY SIŁ POKOJOWYCH
W KIELCACH
tel. 041-317-44-39 lub 041-317-43-40

Wszystkie zgłoszenia patrole oczyszczania terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych realizują niezwłocznie nie później niż w ciągu trzech dni od daty otrzymania zgłoszenia. Zgłoszenia pilne realizują natychmiast tzn. nie później niż w ciągu doby!
Za pilne zgłoszenia należy uważać takie zgłoszenia, które donoszą o wykryciu przedmiotów wybuchowych lub niebezpiecznych wszędzie tam, gdzie stwarzają one szczególne niebezpieczeństwo dla ludności, powodują wstrzymanie pracy, nauki, itp. a więc np. na terenie szkół, na ulicach miast, w zakładach pracy, itp.


V. OBOWIĄZKI WŁADZ TERENOWYCH


Terenowe organa administracji państwowej:
- przyjmują zgłoszenie o znalezieniu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych od ludności, instytucji, jednostek gospodarki państwowej i uspołecznionej;
- sprawdzają czy zgłoszony przedmiot jest wybuchowy i niebezpieczny;
- zabezpieczają miejsce znalezienia;
- wpisują znalezienie przedmiotu wybuchowego lub niebezpiecznego do "Książki ewidencji zgłoszeń";
- powiadamiają jednostkę wojskową podając:
- dokładne miejsce wykrycia,
- dwa adresy osób mogących wskazać miejsce znajdowania się przedmiotu wybuchowego lub niebezpiecznego.

 

VI. PODSTAWOWE DEFINICJE


Za przedmioty wybuchowe uważa się wszelkiego rodzaju przedmioty pochodzenia wojskowego, które ze względu na swe właściwości wybuchowe grożą niebezpieczeństwem przy niewłaściwym obchodzeniu się z nimi (ruszanie, rozkręcanie rzucanie itp.). Są to w szczególności:
- zapalniki,
- pociski,
- bomby lotnicze,
- naboje artyleryjskie i karabinowe,
- pancerzownice,
- granaty,
- miny wszelkich typów,
- ładunki materiałów wybuchowych,
- złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych.

Za przedmioty niebezpieczne uważa się wszelkiego rodzaju urządzenia (materiały pochodzenia wojskowego, przemysłowego lub innego, które mając właściwości łatwopalne, żrące, trujące grożą niebezpieczeństwem przy manipulowaniu lub zetknięciu się z powietrzem albo wysoką temperaturą.
Zaliczyć do nich można:
- płyn łatwopalny, żrący i trujący,
- zawartość butli stalowych, gaśnic,
- resztki rozmaitych substancji w aparaturze laboratoryjnej itp.VII. OGÓLNY WYGLĄD NIEKTÓRYCH NIEWYPAŁÓW I NIEWYBUCHÓW Z OKRESU II WOJNY ŚWIATOWEJ

 

Opracowano na podstawie:
1. "Patrol Rozminowania Nr 26" - Województwo Opolskie, 1BBSap Brzeg, 2000r.
2. Zasady postępowania w przypadku znalezienia niewypału lub niewybuchu - Ośrodek Szkolenia na potrzeby Sił Pokojowych, Kielce, 2002r.
 

Opracował: W. Kuszak, M. Szymański

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571