Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Kamera internetowa na Rynek Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

portal Darmowa Pomoc Prawna

PORTAL INFORMACYJNY

Ministerstwa Sprawiedliwości

 

 

lista placowek

 

 

e-plansze
e-PLANSZE

 


 

 

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

 

SPOT PROMOCYJNY

szukasz pomocy

 

mediacje
FILM EDUKACYJNY Z ZAKRESU MEDIACJI

 


FILM EDUKACYJNY Z ZAKRESU PRAW KONSUMENCKICH

 


FILM EDUKACYJNY Z ZAKRESU CYBERPRZEMOCY

 

 

otwarty konkurs ofert

 


 

Nieodpłatna pomoc prawna w Kielcach

Informujemy  iż w dniach 24 grudnia 2021 r. oraz 7 stycznia 2022 r. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzone przez miasto Kielce będą zamknięte.

Zalecenia dot. korzystania z nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Zalecenia dot. korzystania z nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób korzystających z nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz osób świadczących porady w tym zakresie rekomendujemy korzystanie z nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (porady telefoniczne).  Prosimy zatem o rejestrowanie się na porady osobiste w punktach tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Na porady prawne można umówić się:

 • telefonicznie pod numerem 41 3676703 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30;
 • poprzez rezerwację wizyty online- w tym celu należy wejść na stronę http://www.um.kielce.pl/darmowa-pomoc-prawna/ i odszukać z prawej strony zakładkę„Zapisy na bezpłatne usługi”, gdzie znajduje się link do zapisów online i wybrać dogodny termin  porady lub na stronę  https://np.ms.gov.pl/zapisy

 Osoba umówiona na poradę bezpośrednią powinna zgłosić się  do budynku, w którym świadczone są porady maksymalnie 5 minut przed umówioną wizytą i być zaopatrzona w maseczkę. Na poradę zgłasza się jedynie osoba zainteresowana bez osób towarzyszących.

 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja w Kielcach

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
W przypadku porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość nie ma obowiązku składania oświadczeń o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje również osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (osoba samozatrudniona) niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis.

 

Przed wizytą osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą  powinna przedstawić  osobie udzielającej porady wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  otrzymanej w roku, w którym ubiega  się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu 2 poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 

Pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz  przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,  w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym  lub sądowoadministracyjnym, lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub nieodpłatną mediację, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

Nieodpłatna mediacjamoże być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;     
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

 

Jak uzyskać poradę ?

 

UWAGA! Osoby, które przyjdą bezpośrednio do danego punktu porad prawnych bez wcześniejszego umówienia terminu nie uzyskają porady.

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  odbywa się poza kolejnością.

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobom niepełnosprawnym ruchowo i doświadczającym trudności w komunikowaniu się.

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową zamieszkałym na terenie miasta Kielce, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielania nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem np.:

 • w miejscu wyposażonym w urządzenia ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się;
 • w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego;
 • w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej;
 • za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

Zgłoszeń w tym zakresie można dokonać w następujących formach:

 • pod numerem telefonu: 41 36 76 703;
 • pocztą elektroniczną na adres: opinie@um.kielce.pl;
 • osobistego zgłoszenia w siedzibie Urzędu Miasta Kielce ul. Strycharska pokój 7;
 • listownie na  adres: Urząd Miasta Kielce, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce. 

 

Osoba koordynująca pracę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dokona ustaleń dot. miejsca i formy udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej  oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz uzgodni dogodny dla osoby doświadczającej trudności w komunikowaniu się termin porady prawnej.

 

Osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się zapewnia się możliwość skorzystania podczas nieodpłatnej porady prawnej   oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z pomocy tłumacza języka migowego.

 

Zgłoszeń w tym zakresie można dokonać w następujących formach:

 • osobistego zgłoszenia w Urzędzie Miasta Kielce, ul. Strycharska pokój 7;
 • pocztą elektroniczną na adres: opinie@um.kielce.pl;
 • listownie na  adres: Urząd Miasta Kielce, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce. 

 

Osoba koordynująca pracę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokona ustalenia dostępności tłumacza migowego i uzgodni dogodny dla osoby  doświadczającej trudności w komunikowaniu się termin porady prawnej przy udziale tłumacza języka migowego.

 

 

Jak się przygotować do wizyty?

 

Starając się o poradę w wybranym punkcie należy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby dostarczyć prawnikowi wszystkie dokumenty dotyczące sprawy, w szczególności: umowy, akty notarialne, pisma urzędowe.

 

 

Po wizycie

 

Możliwości i formy przekazywania przez osoby uprawnione opinii o świadczonej nieodpłatnej pomocy prawnej:

-       Osoby uprawnione mogą dokonać oceny udzielonej pomocy poprzez:
wypełnienie bezpośrednio po uzyskaniu pomocy części B karty pomocy (dostępnej w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego);

-       informację telefoniczną pod numerem: 41 36 76 400;

-       informację za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przesłaną na adres: ;

-       informację listowną przysłaną na adres: Urząd Miasta Kielce, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce. 

Bardzo prosimy o wskazywanie numeru Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej lub Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego, w którym udzielana była opiniowana pomoc prawna lub świadczone poradnictwo obywatelskie.

 

 

Klauzula informacyjna

 

W celu realizacji wymogów nałożonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”, informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych osoby uprawnionej jest  Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce;
 2. w przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych osoba uprawniona może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@um.kielce.pl;
 3. przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej;
 4. odbiorcami danych osobowych osoby uprawnionej mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem, a tym podmiotem;
 5. podanie danych jest obowiązkowe. Obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;
 6.  przekazane przez osobę uprawnioną dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi i przechowywane przez niezbędny okres archiwizacji, określony obowiązującymi przepisami prawa oraz ze względu bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 7. Osobie uprawnionej  przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii danych, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych;
 8. w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych osoby uprawnionej przez Administratora, przysługuje jej prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. dane osobowe osoby uprawnionej nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności