Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Nabór uzupełniający do przedszkoli

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie w placówkach, w których są jeszcze wolne miejsca.

 

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

25.05.2017r. – 01.06.2017r. godz. 15:00 – nabór uzupełniający -  przyjmowanie podań przez placówki;

14.06.2017r. do godz. 15:00 – wywieszenie list zakwalifikowanych;

14.06.2017r. – 21.06.2017r. godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług przedszkola/ szkoły;

23.06.2017r. do godz. 12:00 – ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkoli.

 

Rekrutacja prowadzona będzie według takich samych zasad i kryteriów jak rekrutacja podstawowa, ale nie przez system elektroniczny. Wniosek wraz z odpowiednimi oświadczeniami (Wniosek, Oświadczenie dot kryteriów, Oświadczenie dot. zatrudnienia) należy złożyć w formie papierowej w każdej z wybranych placówek.

 

Jednocześnie informujemy, że następujące placówki posiadają jeszcze wolne miejsca:

- Przedszkole Samorządowe nr 5

- Przedszkole Samorządowe nr 6

- Przedszkole Samorządowe nr 16

- Przedszkole Samorządowe nr 19

- Przedszkole Samorządowe nr 21

- Przedszkole Samorządowe nr 25

- Przedszkole Samorządowe nr 26

- Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 27

- Przedszkole Samorządowe nr 29

- Przedszkole Samorządowe nr 32

- Przedszkole Samorządowe nr 33

- Przedszkole Samorządowe nr 35

- Przedszkole Samorządowe nr 39

- Przedszkole Samorządowe nr 42

- Przedszkole Samorządowe nr 43

- Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 2

- Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 8

- Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr  5 (ZSO28)

- Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 9 (ZSO26)

- Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 18

- Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 19

- Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 22 (ZSO10)

- Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 23 (ZSO11)

- Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 24 (ZSO12)

- Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 25

- Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 28

- Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 31 (ZSO15)

- Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 32 (ZSO16)

- Oddział Przedszkolny prze Szkole Podstawowej nr 33

Wnioski w rekrutacji uzupełniającej można składać do trzech wybranych placówek.

 

W dniach od 1 do 19 czerwca 2017r. do godz. 15:00 prowadzona będzie rekrutacja do nowych oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 31 (Kielce, ul. Krzemionkowa 1) oraz przy Szkole Podstawowej nr 34 (Kielce, ul. Naruszewicza 16).

Przy Szkole Podstawowej nr 31 zostaną utworzone 4 oddziały po 20 dzieci natomiast przy Szkole Podstawowej nr 34- 4 oddziały po 25 dzieci.

W rekrutacji mogą wziąć udział dzieci w wieku 3-6 lat.

Wnioski i oświadczenia należy składać w szkołach.

 

Zarówno rekrutacja dodatkowe do placówek, w których są jeszcze wolne miejsca, jak i rekrutacja do nowopowstałych oddziałów prowadzona będzie według następujących kryteriów i zasad:

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe (art. 131), do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności - Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy polegający na zameldowaniu się – zgodnie z rodzajem pobytu w danym miejscu – na pobyt stały bądź czasowy.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęcia do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie danej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 obowiązują:

 • kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe,
 • kryteria ustalone przez Radę Miasta Kielce uchwałą nr XXXIX/797/2017 z dnia 23 marca 2017r.

 

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

Kryteria ustawowe

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

200

2.

Niepełnosprawność kandydata

200

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

200

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

200

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

200

6.

Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie

200

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

200

Kryteria samorządowe

1.

Rodzeństwo dziecka uczęszczającego do danego przedszkola lud szkoły

50

2.

Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w systemie dziennym

40

3.

Dziecko, którego jeden z rodziców pracuje lub uczy się w systemie dziennym

30

4.

Kryterium dochodowe – dochód na członka rodziny ( w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 3 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych):

 

Dochód:  poniżej 100 % (poniżej 674 zł)

6

od 100 %  -  poniżej 150 % – od 674,00 zł – 1010,99 zł 

5

od 150 % -   poniżej 200 %  –  1011,00 zł – 1347,99 zł

4

od 200 % - poniżej 250 % - 1348,00 – 1684,99 zł

3

od 250 % - poniżej 300 %  - od 1685,00 zł – 2021,99 zł

2

od 300 % - od 2022,00 zł

1

 

 • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
 • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 2 ustawy prawo oświatowe).
 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 2 ustawy prawo oświatowe).
 • Pod pojęciem dochodu rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, z tym, że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych określonych w art. 27, art.. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowych od osób fizycznych (Dz. U. z 2016r. poz. 2032 i 2048), pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:  

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych (art. 150 ustawy prawo oświatowe):

 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
 3. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 4. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.).

Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych:

Kryteria samorządowe potwierdzane są odpowiednimi oświadczeniami składanymi przez rodziców/ opiekunów prawnych dziecka.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie tych okoliczności. (art. 150 pkt. 7 ustawy o prawo oświatowe)

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz. U. poz. 195 i 1579).

Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Lato w Mieście
Lato w Mieście
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym