Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Internetowa Telewizja Kielce

Wyszukiwarka

Subskrypcja

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Ogłoszenia

Ogłoszenie prezydenta Kielc

19-05-2017

PREZYDENT MIASTA KIELCE

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

 

nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Buskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce jako działka ewidencyjna nr 1201/2 /Obr 0023/ o powierzchni 0,0552 ha, uregulowanej w księdze wieczystej KI1L/00082591/4, stanowiącej własność Gminy Kielce.

 

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce jako działka ewidencyjna nr 1201/2/Obr 0023/ ma powierzchnię 552 m². Dla obszaru, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość obowiązujemiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Południe – Obszar 1” (w rejonie ulic: Ściegiennego, Obrzeżnej, Chodkiewicza, Husarskiej) uchwalony 3 października 2008 r. uchwałą Nr XXVIII/649/2008 (Dz. U. Woj. Świętokrzyskiego Nr 275, poz. 3893 z dnia 30.12.2008 r.). W planie tym działka ewid. nr 1201/2 położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1.MN.1. 

 

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu zlokalizowana jest przy ul. Buskiej 12 z dojazdem z tej ulicy poprzez działkę ewid. nr 1201/1 o pow. 0,0036 ha, stanowiącą własność Gminy Kielce, sklasyfikowaną w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce jako użytek Tp, która w obowiązującym na przedmiotowym terenie miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny komunikacji publicznej 1.KDX.6 z podstawowym przeznaczeniem pod ciągi pieszo-jezdne wraz z urządzeniami odwadniającymi i oświetleniowymi oraz siecią infrastruktury technicznej, na którym to obszarze obowiązuje zakaz lokalizacji ogrodzeń (§ 40 ust. 3 pkt 2 w/w planu). Na działce ewid. 1201/1 znajduje się fragmentaryczne ogrodzenie z siatki metalowej w złym stanie technicznym, które może utrudniać nabywcy działki ewid. 1201/2 swobodną komunikację z ulicą Buską.  Z uwagi na powyższe oraz w/w zapis w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Prezydent Miasta Kielce wyraził zgodę na usunięcie przez ewentualnego nabywcę działki ewid. nr 1201/2 pozostałości ogrodzenia zlokalizowanego na działce ewid. nr 1201/1. 

 

Od zachodu, północy i wschodu bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, od południa w/w działka ewid. nr 1201/1 i pas drogowy ulicy Buskiej.

 

W dalszym sąsiedztwie występują nieruchomości o podobnej strukturze, w tym także grunty niezabudowane.

 

 Przedmiotowa nieruchomość ma kształt regularny, zbliżony do kwadratu o powierzchni 552 m². Zabudowana jest drewnianym, niezamieszkałym, parterowym budynkiem jednorodzinnym w złym stanie technicznym, usytuowanym w północnej jej części, przy wschodniej granicy. Przedmiotowy budynek nie nadaje się do użytkowania na cele mieszkalne. Został wybudowany w 1920 r. W ewidencji gruntów i budynków przedmiotowy budynek wskazany jest jako dwa odrębne budynki mieszkalne oznaczone numerami: 266101_1.0023.54_BUD (budynek o pow. 49 m²) oraz 266101_1.0023.55_BUD (ganek przy budynku o pow. 6 m²). Budynki te sąsiadują ze sobą, tworząc jedną gospodarczą całość o powierzchni zabudowy 55 m². Z oględzin i analizy technicznej rzeczoznawcy majątkowego, określającego wartość nieruchomości wynika, że materiały porozbiórkowe nie będą nadawać się do ponownego wykorzystania.

 

Działkę nr 1201/2/Obr 0023/ sklasyfikowano jako tereny mieszkaniowe oznaczone symbolem – B. Nieruchomość jest zadrzewiona, zakrzewiona samosiejkami i chwastami. Teren w otoczeniu nieruchomości jest częściowo uzbrojony w sieć elektroenergetyczną, wodociągową, telefoniczną.

 

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, zgodnie z art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz.U.2016. poz.710 ze zm. ), podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.

 

Cena wywoławcza                            185 000,00 zł

Wadium                                      37 000,00 zł

 

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. W dziale III księgi wieczystej KI1L/00082591/4 widnieje wpis Drogi wskazane na znajdującym się w zbiorze dokumentów księgi wieczystej Hip N 924 pod N1 planie, sporządzonym w 1926 roku przez mierniczego przysięgłego Jana Wojciechowskiego są wspólne i korzystać z nich mogą raz na zawsze wszyscy właściciele nieruchomości Kielce Hip 924 i tej nieruchomości oraz ich następcy. Wpisano na podstawie wniosku z dnia 16 czerwca 1926 r. N 1/1041 i umowy sprzedaży z dnia 16 czerwca 1926 r. N 18/1048.   Dział IV wolny jest od wpisów.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, sala  Rady Miasta Kielce piętro 1 (wejście do urzędu od strony parkingu wielopoziomowego) w Urzędzie Miasta Kielce, ulica Rynek 1, 19 czerwca 2017 r. o godz. 10:00.

 

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu podanego wyżej wadium,  w terminie do dnia 12 czerwca 2017 roku na konto Urzędu Miasta Kielce ING Bank Śląski SA nr: 29 1050 1461 1000 0023 5322 5903, ze wskazaniem nieruchomości, której wpłata dotyczy.

 

W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 12 czerwca 2017 roku wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

Komisja Przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

 

Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków m. Kielce.  Ewentualne wznawianie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.

 

Gmina Kielce nie ponosi odpowiedzialności za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane.

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia  w miejscu i w terminie podanym przez Prezydenta Miasta Kielce, celem spisania umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Prezydent Miasta Kielce zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela:

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, pok. 227 i 223 tel. (41) 36 76 227 i (41) 36 76 223 od poniedziałku do piątku, w godzinach 730 – 1530.

 

Ogłoszenie o przetargu i jego warunkach zostało wywieszone na tablicy ogłoszeńw siedzibie Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce: www.um.kielce.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce pod adresem: www.bip.kielce.eu.

 

 

WARUNKI PRZETARGU

 

 

 

1.    Prezydent Miasta Kielce zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
 

2.    Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa powołana przez Prezydenta Miasta Kielce.
 

3.    Przetarg odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o przetargu.
 

4.    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne, jeżeli wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.
 

5.    Komisja Przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
 

6.    Przed przystąpieniem do przetargu, jego uczestnicy zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej:

a)   dowodu tożsamości;

b)   w odniesieniu do podmiotów gospodarczych - wypisu z rejestru lub ewidencji gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty;

c)   w odniesieniu do uczestniczących w przetargu osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do:

·      majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:

§  stawiennictwo obojga małżonków na przetargu albo

§  przedłożenie oświadczenia, z podpisem notarialnie poświadczonym, o wyrażeniu zgody przez współmałżonka nie biorącego udziału w przetargu, na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu - art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm);

·      majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie:

§  wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską   ustanawiającą rozdzielność majątkową albo

§  odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową, albo

§  pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie;

d)   pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

 

7.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 

8.    Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 

9.    Wadium zwrócone będzie niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 

10.  Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 

11. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1  pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( j.t.Dz.U.2016. poz. 710 ze zm. )
 

12.  Granice nieruchomości przyjmuje się według ewidencji gruntów i budynków m. Kielce. Ewentualne wznawianie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.
 

13. Nabywca wraz z gruntem przejmie na siebie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.
 

14. Gmina Kielce wyraża zgodę na usunięcie pozostałości ogrodzenia zlokalizowanego na działce 1201/1.
 

15. Gmina Kielce nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte zbywanej nieruchomości oraz za  istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zaewidencjonowane.
 

16. Prezydent Miasta Kielce zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu  i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 

17. K oszty związane z przeniesieniem prawa własności pokrywa nabywca.
 

18. Należność za nieruchomość winna być wpłacona przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym środki finansowe wpłyną na konto sprzedawcy.
 

19. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez  usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu Prezydenta Miasta Kielce, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

lista aktualności
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Sportowy Turniej Miast i Gmin
Sportowy Turniej Miast i Gmin
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w plikach cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji tutaj