Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce o naborze na kandydatów na biegłych z zakresu szacowania nieruchomości

19-01-2018

Ogłoszenie

 

Prezydent Miasta Kielce ogłasza nabór na kandydatów na biegłych z zakresu szacowania nieruchomości w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Kielce w latach 2018-2019.

 

W celu ubiegania się o wpis na Listę rzeczoznawców, rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest złożyć wniosek, na formularzu stanowiącym załącznik Nr 4 do zarządzenia, za pośrednictwem platformy ePUAP albo osobiście w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w godzinach pracy Urzędu, w terminie  do dnia 31 stycznia 2018r.


O kolejności wpisu na listę rzeczoznawców decyduje data i godzina wpływu propozycji wysokości wynagrodzeń, na formularzu stanowiącym załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 401/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 25 września 2017r. , o których mowa § 11 ust.1 załącznika Nr 1.  Rzeczoznawcy, którzy nie brali udziału w tych czynnościach,  przy  sporządzaniu Listy rzeczoznawców, mogą zostać do niej dopisani na zasadach opisanych w § 13 ust.13 i 14 ( zał. Nr 1 ).


Do wniosku należy dołączyć:

  1. dokument potwierdzający posiadanie minimum od  36 miesięcy  uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego;
  2. aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zawodowej.
  3. referencje w postaci dokumentów potwierdzających należyte wykonanie operatów szacunkowych ( wycen nieruchomości ) od organów administracji publicznej lub sądów z terenu województwa świętokrzyskiego, za okres ostatnich trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis na Listę rzeczoznawców, w ilości co najmniej 50 operatów szacunkowych w postępowaniach administracyjnych lub sądowych z zakresów, o których mowa z § 8.
  4. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej z zakresu szacowania nieruchomości.
  5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych według załącznika Nr 6 do procedur.

Brak spełnienia któregokolwiek z w/w wymogów stanowi podstawę odmowy wpisu na Listę rzeczoznawców majątkowych. O odmowie wpisu wnioskodawca informowany jest na piśmie.

 

W załączeniu przesyłam zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Kielce Cennik na lata 2018-2019 (ważny do dnia 31 stycznia 2020r.) za czynności biegłego. Zapraszam osoby zainteresowane współpracą z tut. urzędem do składania wniosków.

 

Informuję, że szczegółowe zasady tworzenia i prowadzenia Listy kandydatów na biegłych oraz ich powoływania w postępowaniach administracyjnych zostały określone w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 401/2017 z dnia 25 września 2017r. Prezydenta Miasta Kielce. Zasady i podstawy wypłaty wynagrodzenia biegłemu, określone zostały w umowie, której wzór stanowi załącznik Nr 5.

 

Pliki do pobrania

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571