Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Ogłoszenie prezydenta Kielc

10-08-2018

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 j.t. ze zm.)

 

 

Prezydent Miasta Kielce

 

zawiadamia, że na wniosek złożony w dniu 02.07.2018 r. (uzupełniony w dniu 1.08.2018 r.) przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Prendowskiej 7 - zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0966T – ul. Orkana w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Klonowej do ul. Warszawskiej” w ramach projektu.: „Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej”.

 

Zakres planowanej inwestycji będzie obejmował:

·      rozbudowę drogi powiatowej nr 0966T – ul. Orkana w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Klonowej do ul. Warszawskiej w ramach inwestycji od km 0-020,50 do km 1+103,65 w tym:

-          budowę nawierzchni ścieżki rowerowej

-          budowę chodnika

-          budowę schodów terenowych

-          budowę obrzeża

-          budowę krawężnika

-          wycinkę istniejących drzew i krzewów

-          wykonanie zieleńców

-          wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

-          wykonanie poręczy ochronnej U-12a

-          wykonanie słupków blokujących

-          wykonanie regulacji wysokościowej studzienek istniejącego uzbrojenia

wraz z:

·      przebudową oświetlenia ulicznego,

·      przebudową sieci elektroenergetycznych

·      budową kanału technologicznego

·      robotami rozbiórkowymi ogrodzeń

 

Teren inwestycji obejmujenieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:

 

Przeznaczonych pod pas drogowy

miasto Kielce:

- obręb 0006  , numery działek:

 

947/320 (947/368, 947/369), 947/185 (947/370, 947/371), 947/179 (947/416,947/417), 945/84 (947/205, 947/206), 947/213 (947/372, 947/373), 947/211 (947/374, 947/375), 947/212 (947/376, 947/377), 947/30 (947/378, 947/379), 947/31 (947/380, 947/381), 947/32 (947/382, 947/383), 947/176 (947/384, 947/385), 947/167 (947/386, 947/387), 947/166 (947/388, 947/389), 947/164 (947/390, 947/391), 947/142 (947/392, 947/393), 947/138 (947/394, 947/395), 947/139 (947/396, 947/397), 947/135 (947/398, 947/399), 947/132 (947/400, 947/401), 947/133 (947/402, 947/403), 947/130 (947/404, 947/405), 947/128 (947/406, 947/407), 947/324 (947/408, 947/409), 947/326 (947/410, 947/411), 947/328 (947/412, 947/413), 947/330 (947/414, 947/415), 945/83, 946/4, 946/2, 946/7, 946/8, 946/10, 946/12, 946/13, 946/14, 946/16, 946/5, 946/3, 946/6, 946/1, 946/9, 946/11, 1270/20, 946/15, 946/17, 1273/42, 1273/10, 382/50

 

Przeznaczonych pod budowę/przebudowę sieci uzbrojenia terenu ,

 

miasto Kielce:

- obręb 0006 , numery działek:

945/84 (947/205, 947/206), 1273/42, 1273/10, 382/50

 

 

 

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Pogrubioną czcionką podano działki przeznaczone pod inwestycję.

 

Wyjaśniam, że stosownie do art. 49 kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie.

 

Jednocześnie informuję, że strony  postępowania do dnia wydania decyzji mogą zapoznać  się  w tutejszym  Urzędzie  Miasta (pokój nr  119) z aktami  sprawy oraz złożyć tu ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów.

 

 

            Wgląd w akta nie jest obowiązkowy.

 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Lato w Mieście 2019
Lato w Mieście 2019
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571