Kontrast
Czcionka
English

ePUAP RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Odzyskanie niepodległości Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Ogłoszenie prezydenta Kielc

04-10-2018

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10  kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 j.t.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 j.t ze zm.)

 

 

Prezydent  Miasta Kielce

zawiadamia

 

o wydaniu decyzji nr   8/2018  z dnia  02  października 2018 r. (znak:AB-I.6740.2.7.2018.BOJ) zezwalającej  na realizację inwestycji drogowej Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach z siedzibą przy ul. Prendowskiej 7  w Kielcach  dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej nr 301290T - ul. Sikorskiego na odcinku od skrzyżowania  z ul. Warszawską do wjazdu do stacji paliw w zakresie budowy ścieżki rowerowej w ramach projektu: „Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej”

 

 

 

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

 

·      rozbudowę drogi gminnej nr 301290T – ul. Sikorskiego w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Warszawską do wjazdu do stacji paliw  w zakresie budowy ścieżki rowerowej od km 0+025,00 do km 0+088,00 w tym:

-          budowę nawierzchni ścieżki rowerowej

-          budowę chodnika

-          budowę krawężnika

-          budowę obrzeża

-          przebudowę (przesunięcie) wpustu deszczowego

-          przebudowę zjazdu indywidualnego

-          wycinkę istniejących krzewów

-          wykonanieoznakowania pionowego i poziomego

-          wykonanieporęczy ochronnej U-12a

-          wykonanieregulacji wysokościowej studzienek istniejącego uzbrojenia

wraz z:

·      przebudową oświetlenia ulicznego,

·      budową kanału technologicznego

·      robotami rozbiórkowymi ogrodzenia

 

 

Teren inwestycji obejmujenieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:

 

Przeznaczonych pod pas drogowy

miasto Kielce:

- obręb 0007, numer działki: 835/2 (835/3, 835/4)

 

 

Przeznaczonych pod budowę/przebudowę sieci uzbrojenia terenu

·         sieć oświetleniowa i kanał technologiczny

miasto Kielce:

- obręb 0006 , numer działki: 382/30     

 

Przeznaczonych   przebudowę innych dróg publicznych:

·         droga powiatowa nr 0900 T – ul. Warszawska

miasto Kielce:

- obręb 0006 , numer działki: 382/30     

 

 

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi - przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Pogrubioną czcionką podano działki przeznaczone pod inwestycję.

 

Stosownie do art. 49 kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji w powyższej sprawie.

             

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1 (pokój nr  132).

 

Jednocześnie informuję, że każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo złożenia odwołania od powyższej decyzji do Wojewody Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach  aleja IX Wieków Kielc 3 za moim pośrednictwem  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia w sposób określony wyżej.

lista aktualności
Lato W Mieście 2017
Baza Ofert Inwestycyjnych
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 800 166 726

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571

 

Urząd Miasta Kielce posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
spełniającego wymagania norm PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO/IEC 27001:2014-12 i Wymagań Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym