Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Ogłoszenie prezydenta Kielc

09-10-2018

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10  kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 j.t.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 j.t ze zm.)

 

 

Prezydent  Miasta Kielce

zawiadamia

 

o wydaniu decyzji nr   9/2018  z dnia  05  października 2018 r. (znak:AB-I.6740.2.8.2018.BOJ) zezwalającej  na realizację inwestycji drogowej Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach z siedzibą przy ul. Prendowskiej 7  w Kielcach  dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0966T - ul. Orkana w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Klonowej do ul. Warszawskiej” w ramach projektu.: „Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej”.

 

 

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

 

·      rozbudowę drogi powiatowej nr 0966T – ul. Orkana w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Klonowej do ul. Warszawskiej w ramach inwestycji od km 0-020,50 do km 1+103,65 w tym:

-          budowę nawierzchni ścieżki rowerowej

-          budowę chodnika

-          budowę schodów terenowych

-          budowę obrzeża

-          budowę krawężnika

-          wycinkę istniejących drzew i krzewów

-          wykonanie zieleńców

-          wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

-          wykonanie poręczy ochronnej U-12a

-          wykonanie słupków blokujących

-          wykonanie regulacji wysokościowej studzienek istniejącego uzbrojenia

wraz z:

·      przebudową oświetlenia ulicznego,

·      przebudową sieci elektroenergetycznych

·      budową kanału technologicznego

·      robotami rozbiórkowymi ogrodzeń

 

 

Teren inwestycji obejmujenieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:

 

Teren inwestycji obejmujenieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:

Przeznaczonych pod pas drogowy

miasto Kielce:

- obręb 0006  , numery działek:

947/320 (947/368, 947/369), 947/185 (947/370, 947/371), 947/179 (947/416,947/417), 945/84 (945/205, 945/206, 945/207), 947/213 (947/372, 947/373), 947/211 (947/374, 947/375), 947/212 (947/376, 947/377), 947/30 (947/378, 947/379), 947/31 (947/380, 947/381), 947/32 (947/382, 947/383), 947/176 (947/384, 947/385), 947/167 (947/386, 947/387), 947/166 (947/388, 947/389), 947/164 (947/390, 947/391), 947/142 (947/392, 947/393), 947/138 (947/394, 947/395), 947/139 (947/396, 947/397), 947/135 (947/398, 947/399), 947/132 (947/400, 947/401), 947/133 (947/402, 947/403), 947/130 (947/404, 947/405), 947/128 (947/406, 947/407), 947/324 (947/408, 947/409), 947/326 (947/410, 947/411), 947/328 (947/412, 947/413), 947/330 (947/414, 947/415), 945/83, 946/4, 946/2, 946/7, 946/8, 946/10, 946/12, 946/13, 946/14, 946/16, 946/5, 946/3, 946/6, 946/1, 946/9, 946/11, 1270/20, 946/15, 946/17, 1273/42, 1273/10, 382/50

 

Przeznaczonych pod budowę/przebudowę sieci uzbrojenia terenu ,

miasto Kielce:

- obręb 0006 , numery działek:

945/84 (945/205, 945/206, 945/207), 1273/42, 1273/10, 382/50

 

 

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Pogrubioną czcionką podano działki przeznaczone pod inwestycję.

 

Stosownie do art. 49 kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji w powyższej sprawie.

              

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1 (pokój nr  132).

 

Jednocześnie informuję, że każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo złożenia odwołania od powyższej decyzji do Wojewody Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach  aleja IX Wieków Kielc 3 za moim pośrednictwem  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia w sposób określony wyżej.

 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571