Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Ogłoszenie prezydenta Kielc

24-10-2018

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA KIELCE

 

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art.  54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), podaję ponownie do publicznej wiadomości informację o:

 

a) opracowaniu projektu dokumentów:

-  „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kielce na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2026”,

-   Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska Miasta Kielce na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2026,

 

i uzyskaniu opinii wydanych przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Zarząd Województwa Świętokrzyskiego,

 

b) przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentów z  procedurą udziału społeczeństwa.

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:

1)     zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (tj.: projektem ww. Programu wraz  z prognozą jego oddziaływania na środowisko, załącznikami oraz opiniami wydanymi przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, która udostępniona jest:

  • w wersji drukowanej – wyłożona jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Kielce – Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem, ul. Strycharska 6, Kielce, pokój 304, w godzinach 7:30 – 15:30 (tel. /41/3676532)
  • w formie elektronicznej w formie plików do pobrania: na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce www.um.kielce.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kielce - www.bip.kielce.eu  (odnośnik „Ogłoszenia/obwieszczenia”, „Środowisko”), przy czym na ww. stronach internetowych dostępny jest również formularz zgłaszania uwag i wniosków;

2)     składania uwag i wniosków w terminie 21 dni, tj. od 24 października 2018 r. do 14 listopada 2018r.:

  • pisemnie na adres: Urząd Miasta Kielce – Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Kielce – Wydział Usług Komunalnych  i Zarządzania Środowiskiem, ul. Strycharska 6, Kielce, pokój 304, w godzinach 730 – 1530,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat.uks@um.kielce.pl oraz przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na stronie internetowej www.um.kielce.pl
  •  

Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Kielce. Organami właściwymi do opiniowania w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach,  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

 

Informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, zostaną zamieszczone w uzasadnieniu dołączonym do przyjętego programu ochrony środowiska.

 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Lato w Mieście 2019
Lato w Mieście 2019
XXV Sportowy Turniej Miast i Gmin
XXV Sportowy Turniej Miast i Gmin
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571