Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Ogłoszenie prezydenta Kielc

31-10-2019

OBWIESZCZENIE

 

             Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10  kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 j.t.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 j.t. ze zm.),

 

Prezydent  Miasta Kielce

zawiadamia

 

o wydaniu decyzji nr   5/2019  z dnia  29 października 2019 r.  Znak: UA-IV.6740.2.6.2019.DK  zezwalającej  na realizację inwestycji drogowej Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach z siedzibą przy ul. Prendowskiej 7  w Kielcach  dla inwestycji pod nazwą: "Budowa ul. Miłej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. 1 Maja".

 

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

-      budowę drogi gminnej o długości 245,91 m (od km 0+004,74 do km 0+250,65),

-      budowę i przebudowę zjazdów

-      budowę chodników obustronnych, przyjezdniowych,

-      demontaż istniejącego oświetlenia ul. Miłej,

-      budowę nowego oświetlenia ul. Miłej,

-      częściową przebudowę oświetlenia ul. Jagiellońskiej,

-      budowę wpustów ulicznych z wpięciem do istniejącej kanalizacji deszczowej,

-      wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

-      wycinkę drzew i krzewów.   

 

Teren inwestycji obejmujenieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami

Przeznaczonych pod pas drogowy

miasto Kielce:

- obręb 0009, numery działek:

1625/1; 1625/2 (1625/3, 1625/4, 1625/5, 1625/6 );  1626 (1626/1, 1626/2);

 

Przeznaczonych pod przebudowę innych dróg publicznych

miasto Kielce:

- obręb 0009, numery działek:

1209/23;1209/22;1209/16;1641/17;

 

Przeznaczonych pod budowę/przebudowę zjazdów

miasto Kielce:

- obręb 0009, numery działek:

1625/2 (1625/3, 1625/4, 1625/5, 1625/6 ); 1627/1;1628/2;1636;1607;1605;1603;1601;

 

Przeznaczonych pod budowę/przebudowę sieci uzbrojenia terenu

miasto Kielce:

- obręb 0009, numery działek:

1209/23;1209/22;1209/16;1641/17

 

 

 

 

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi - przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Pogrubioną czcionką podano działki przeznaczone pod inwestycję.

 

Stosownie do art. 49 kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji w powyższej sprawie.

             

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1 (pokój nr  132).

 

Jednocześnie informuję, że każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo złożenia odwołania od powyższej decyzji do Wojewody Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach  aleja IX Wieków Kielc 3 za moim pośrednictwem  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia w sposób określony wyżej.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności