Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

25-06-2020

 

OBWIESZCZENIE

 

             Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10  kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 j.t.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 j.t. ze zm.),

 

Prezydent  Miasta Kielce

zawiadamia

o wydaniu decyzji nr  1/2020  z dnia  22 czerwca 2020 r.

Znak: UA-IV.6740.2.2.2020.DK

zezwalającej  na realizację inwestycji drogowej

Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach z siedzibą przy ul. Prendowskiej 7  w Kielcach

dla inwestycji pod nazwą: „Budowa drogi gminnej dojazdowej oznaczonej symbolem KDD2 zgodnie z MPZPT” w ramach zadania „Budowa drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KDD2 zgodnie z MPZPT oraz drogi do Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkuty od ul. Mieszka I w Kielcach”.

 

 


Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
- budowę drogi gminnej o długości 279,07 m (od km 0+002,78 do km 0+281,85),
- budowę zjazdów,
- budowę chodnika,
- wymianę nawierzchni jezdni, chodników i zjazdu na posesję w ul. Mieszka I na odcinku o długości 51,09 m (od km 0+003,66 do km 0+054,75) od ul. Piekoszowskiej do skrzyżowania z projektowaną drogą,
- budowę sieci oświetlenia ulicznego,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej,
- budowę kanału technologicznego,
- przebudowę sieci elektroenergetycznej,
- przebudowę stacji TRAFO,
- przebudowę sieci gazowej,
- przebudowę sieci teletechnicznej,
- wykonanie obsiewu trawą,
- wycinkę drzew i samosiewów drzew,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- rozbiórkę obiektów budowlanych (nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników, ogrodzeń).

 

Teren inwestycji obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami
 

Przeznaczonych pod pas drogowy
miasto Kielce:

- obręb 0009, numery działek:
1098/7; 1098/10; 1098/15; 1099/14; 1124/3; 1098/9 (1098/16; 1098/17); 1098/13 (1098/18; 1098/19); 1124/7 (1124/8; 1124/9),

 

Przeznaczonych pod przebudowę innych dróg publicznych
miasto Kielce:

- obręb 0009, numery działek:
526/11; 874/4;


Przeznaczonych pod budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu
miasto Kielce:

- obręb 0009, numery działek:
526/11; 837/2; 874/4; 931; 1098/3; 1098/4; 1098/5; 1098/6; 1098/9 (1098/16; 1098/17); 1098/14; 1099/15; 1124/6; 1124/7 (1124/8; 1124/9)

 

Przeznaczonych pod budowę lub przebudowę zjazdów
miasto Kielce:

- obręb 0009, numery działek:
1098/12; 1098/14; 1099/15; 1124/6; 1124/7 (1124/8; 1124/9)

 

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Pogrubioną czcionką podano działki przeznaczone pod inwestycję.

Powyższej decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Stosownie do art. 49 kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji w powyższej sprawie.
              
Z treścią decyzji można zapoznać się w  Urzędzie Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1.

 

Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie z osobą prowadzącą sprawę wskazaną poniżej.

 

Jednocześnie informuję, że każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo złożenia odwołania od powyższej decyzji do Wojewody Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach  aleja IX Wieków Kielc 3 za moim pośrednictwem  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia w sposób określony wyżej.
 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności