Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ul. Barwinek)

14-09-2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2020. 1363 j.t.) oraz art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 j.t. ze zm.),

 

Prezydent Miasta Kielce

zawiadamia, że na wniosek złożony w dniu 05.08.2020 r. przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Prendowskiej 7 - zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej – ul. Barwinek w Kielcach na odcinku od ul. Brzoskwiniowej do ul. Wapiennikowej”

 

 

Zakres planowanej inwestycji będzie obejmował:
- budowę jezdni ul. Barwinek na długości 490,00m (30m - ul. Starowapiennikowa + 70m - ul. Barwinek do Wapiennikowej + 390m - ul. Barwinek do Brzoskwniowej);
- budowę/przebudowę zjazdów;
- przebudowę skrzyżowań;
- budowę chodników;
- budowę zatok postojowych;
- wykonanie obsiewu trawą;
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- zabezpieczenie sieci podziemnych pod nawierzchniami drogowymi;
- rozbiórkę istniejących nawierzchni drogowych, oraz kolidujących ogrodzeń;
- budowę kanału technologicznego;
- przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej, z wykonaniem nowych wpustów ściekowych i przykanalików, oraz odcinkowej wymianie istniejącego kanału deszczowego;
- wycinkę drzew i krzewów;
- zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów.

 

Teren inwestycji obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:
 

Przeznaczonych pod pas drogowy
miasto Kielce:
- obręb 0024, numery działek:
1145/249; 1145/250; 1122/2; 1145/252;  1145/217; 1145/137; 1145/224; 1145/218; 1145/118; 1145/216; 1145/226; 1145/46 (1145/253, 1145/254) ; 1122/4 (1122/5, 1122/6); 1145/221 (1145/257, 1145/258) ; 1145/70 (1145/255, 1145/256); 1145/222 (1145/259, 1145/260);


Przeznaczonych pod przebudowę innych dróg publicznych
miasto Kielce:
- obręb 0024, numery działek: 1128; 511/92;

 

Przeznaczonych pod budowę lub przebudowę zjazdów
miasto Kielce:
- obręb 0024, numery działek:
1145/220; 1145/242; 1145/221 (1145/257, 1145/258); 1145/70 (1145/255, 1145/256);  1145/222 (1145/259, 1145/260); 1145/41; 1145/68; 1145/19; 1145/21; 1145/102; 1145/200; 1145/194;

 

Przeznaczonych pod budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu
miasto Kielce:
- obręb 0024, numery działek: 1122/4 (1122/5, 1122/6)

 

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Pogrubioną czcionką podano działki przeznaczone pod inwestycję.

 

Wyjaśniam, że stosownie do art. 49 kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie.

Strony  postępowania mogą zapoznać  się  w Urzędzie  Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1 z aktami  sprawy oraz wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów.

 

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy. Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie z sobą do kontaktu w sprawie wskazaną poniżej.


                                                                                                                           

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności