Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kielcach

12-02-2021

PREZYDENT MIASTA KIELCE

ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych
w Kielcach przy
ulicyKarola Olszewskiego /obr. 0005/, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce jako działki nr : 6/504 o pow. 0,0100 ha, objętej księgą wieczystą KI1L/00138767/7, 6/505 o pow. 0,1532 ha, objętej księgą wieczystą KI1L/00138767/7, 6/491 o pow. 0,2313 ha, objętej księgą wieczystą KI1L/00159421/3 oraz 6/499 o pow. 0,0001 ha, objętej księgą wieczystą KI1L/00159421/3.

 

 

Przedmiotowe nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce jako działki nr: 6/504 o pow. 0,0100 ha, objęta księgą wieczystą KI1L/00138767/7, 6/505 o pow. 0,1532 ha, objęta księgą wieczystą KI1L/00138767/7, 6/491 o pow. 0,2313 ha, objęta księgą wieczystą KI1L/00159421/3,  6/499 o pow. 0,0001 ha, objęta księgą wieczystą KI1L/00159421/3 położone są w obrębie 0005 Kielce, przy ulicy Karola Olszewskiego, na terenie Kieleckiego Parku Technologicznego. Działki tworzą zwarty kompleks gruntu, jednolity obszar inwestycyjny o pow. łącznej 0,3946 ha.

 

Przedmiotowe nieruchomości położone są w sąsiedztwie terenów o przeznaczeniu przemysłowym, usługowym, magazynowym. Sąsiednie nieruchomości stanowią tereny niezabudowane. Łączny kształt działek tworzy figurę regularną zbliżoną do prostokąta. Teren działek równy, nie wykazuje zmian rzędnych wysokości. Działki nieogrodzone, są przygotowane pod inwestycje, uzbrojone w media: woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć ciepłownicza, teletechniczna, kanalizacja elektryczna. Ciągi komunikacyjne są wykonane. Działki położone w terenie uzbrojonym: energia, woda, kanalizacja. Dojazd do niniejszej nieruchomości, odbywa się  nową powstałą drogą o nawierzchni asfaltowej (inwestycja pn. „ Budowa przedłużenia ulicy Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ul. Zagnańskiej z Witosa”) .

 

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zwrotu Gminie Kielce poniesionych przez Gminę Kielce kosztów opłaty przyłączeniowej w wysokości 12 448,00 złotych netto, zgodnie z zawartą przez Gminę Kielce umową nr 19-IO/UP/00032 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu (dz. nr 6/505, 6/491, 6/499, 6/504) wraz z jej aneksami nr: 19-I0/UP/00032/1 oraz 19-I0/UP/00032/2. Rekompensata poniesionych kosztów nastąpi po zawarciu przez Gminę Kielce z nabywcą nieruchomości umowy przelewu wierzytelności jaką Gmina Kielce posiada na mocy ww. umowy. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie podpisać umowę cesji w terminie 14 dni od daty sporządzenia aktu notarialnego nabycia nieruchomości. Na jej podstawie Gmina Kielce/Kielecki Park Technologiczny wystawi fakturę VAT.” (W załączeniu niniejszego ogłoszenia scan przedmiotowej umowy przyłączeniowej oraz umowy o przelew wierzytelności i przejęcie długu). 

 

Działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce nr: 6/504 i 6/505, objęte księgąwieczystą KI1L/00138767/7oraz 6/491, objęta księgą wieczystą KI1L/00159421/3 zostały obciążone służebnościami przesyłu na rzecz spółki pod firmą PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 7 czerwca 2019 r., Rep. A nr 2004/2019. WW. ograniczone prawo rzeczowe zostało ujawnione w dziale III księgi wieczystej KI1L/00138767/7 oraz KI1L/00159421/3.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przestał obowiązywać 31.12.2003 roku.Zgodnie z art. 154 ust. 2 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami w przypadku braku planu  miejscowego przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kielce uchwalonego Uchwałą nr 580/2000 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 26.10.2000 z późniejszymi zmianami działki nr 6/504, 6/505, 6/491 oraz 6/499 położona są w obszarze oznaczonym symbolem – ekosystemy leśne.

W ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce działki ewid. nr 6/504, 6/505, 6/491 oraz 6/499 mają oznaczenie „Ba” tereny przemysłowe.

 

Dla nieruchomości będących przedmiotem przetargu wydano m.in.:

- decyzję nr 137/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 10.04.2017 roku, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę dla Kieleckiego Parku Technologicznego, obejmującego realizację energetycznej linii kablowej niskiego napięcia, energetycznych linii oświetleniowych niskiego napięcia, energetycznych linii kablowych średniego napięcia, sieci wodociągowej rozdzielczej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci ciepłowniczej, trzech kontenerowych stacji transformatorowych, zbiornika retencyjnego, wewnętrznych dróg dojazdowych, przebudowę sieci wysokiego napięcia. Prezydent Miasta Kielce dnia 27.01.2017 roku wydał decyzję znak: UKŚ-IV.6220.27.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Kieleckiego Parku Technologicznego w rejonie ul. Olszewskiego w Kielcach – strefa B i C”,

 

Nieruchomości oznaczone jako działki nr: 6/504, 6/505, 6/491 i 6/499 będące przedmiotem przetargu  znajdują  się na terenie inwestycyjnym oznaczonym nr III w Uchwale Nr LVII/1280/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 5 czerwca 2018 roku, w sprawie sprzedaży prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach przy ulicy Karola Olszewskiego (działki nr:  6/522, 6/523, 6/502, 6/503, 6/504, 6/505, 6/489, 6/490, 6/491, 6/499, 6/526, 6/527, 6/529).

Działka ewid. nr: 6/504, 6/505, 6/491 oraz 6/499 znajdują się na terenie objętym  Zarządzeniem Nr 15/2018 Dyrektora  Kieleckiego Parku Technologicznego  z dnia 25 lipca 2018r. w  sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania  terenów  inwestycyjnych pozostających w zarządzie Kieleckiego Parku Technologicznego (KPT). 

 

Zgodnie z ww. regulaminem przez zarządzanie rozumie się  dbanie i utrzymanie w należytym stanie części wspólnych takich jak : droga dojazdowa, ścieżka rowerowa, chodnik, oświetlenie, zieleń, zbiornik retencyjny oraz sieci : elektryczne, teletechniczne,  wody pitnej, kanalizacji deszczowej i bytowej.

Regulamin określa wysokość oraz zasady  naliczania opłat  za zarządzanie terenami inwestycyjnymi przez KPT.

Obecnie opłata za zarządzanie terenami inwestycyjnymi  wynosi 10 groszy za 1m², posiadanej nieruchomości.  Koszty zarządzania są naliczane w okresach kwartalnych.

Opłata naliczana będzie od pierwszego pełnego kwartału po rozpoczęciu przez podmiot działalności gospodarczej na nieruchomości. O rozpoczęciu działalności podmiot obowiązany jest powiadomić KPT w formie pisemnej lub elektronicznej. Brak powiadomienia o rozpoczęciu działalności nie zwalnia od obowiązku ponoszenia opłat.

Sprzedaż prawa własności nieruchomości, oznaczonych jako działki nr: 6/504, 6/505, 6/491, 6/499, / Obr 0005 /  zgodnie z art. 2 pkt 6,  art. 5 ust. 1 pkt 1 , art. 7 ust. 1  i art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146 aa ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 poz. 106 ze zm.) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%.

 

Cena wywoławcza:  605 000,00 zł

 

Słownie: sześćset pięć tysięcy złotych

 

Wadium: 121 000,00 zł

 

Słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych

 

Nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce jako działki nr : 6/504 i 6/505, objęte księgą wieczystą KI1L/00138767/7 oraz działka nr 6/491, objęta księgą wieczystą KI1L/00159421/3zostały obciążone odpłatną jednorazowo, na czas nieoznaczony służebnością przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 7 czerwca 2019 r., Rep. A nr 20004/2019. W związku z powyższym w dziale III księgi wieczystej KI1L/00138767/7, prowadzonej dla działek ewid. nr 6/504 i 6/505 oraz w księdze wieczystej KI1L/00159421/3, prowadzonej dla działki nr 6/491 została wpisana przedmiotowa służebność. Natomiast służebność wpisana w dziale III księgi wieczystej KI1L/00159421/3 nie dotyczy działki ewid. nr 6/499.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, Sala Konferencyjna  Rady Miasta Kielce piętro 1 (wejście do urzędu od strony parkingu wielopoziomowego) w Urzędzie Miasta Kielce, Rynek 1, w dniu  14 kwietnia 2021 r. (środa) o godz. 13.00.

 

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu podanego wyżej wadium,  w terminie do dnia   8 kwietnia 2021 r. na konto Urzędu Miasta Kielce ING Bank Śląski SA nr: 29 1050 1461 1000 0023 5322 5903, ze wskazaniem nieruchomości, której wpłata dotyczy.

W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu  8 kwietnia 2021 r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

 

Komisja Przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce.  Ewentualne wznawianie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.

Gmina Kielce nie ponosi odpowiedzialności za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane.

Ewentualne wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej odzwierciedlającej aktualny stan zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości odbywa się własnym staraniem i na koszt nabywcy.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia  w miejscu i w terminie podanym przez Prezydenta Miasta Kielce, celem spisania umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Kielce zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 

Szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela:

  • Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, pok. 222 i 223 tel. (41) 36 76 222 i (41) 36 76 223 od poniedziałku do piątku, w godzinach 730 – 1530.

Ogłoszenie o przetargu i jego warunkach zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce : www.um.kielce.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce pod adresem:www.bip.kielce.eu.

 

 

WARUNKI PRZETARGU

 

1.     Prezydent Miasta Kielce zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

2.     Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa powołana przez Prezydenta Miasta Kielce.

3.     Przetarg odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o przetargu.

4.     W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne, jeżeli wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

5.     Komisja Przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

6.     Przed przystąpieniem do przetargu, jego uczestnicy zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej:

a)   dowodu tożsamości;

b)   w odniesieniu do podmiotów gospodarczych - wypisu z rejestru lub ewidencji gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty;

c)   w odniesieniu do uczestniczących w przetargu osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do:

·      majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:

-  stawiennictwo obojga małżonków na przetargu albo

-  przedłożenie oświadczenia, z podpisem notarialnie poświadczonym, o wyrażeniu zgody przez współmałżonka nie biorącego udziału w przetargu, na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu - art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2086 ze zm.);

·      majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie:

-  wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską   ustanawiającą rozdzielność majątkową albo

-  odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową, albo

-  pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie;

d)   pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

e)   w odniesieniu do cudzoziemców – promesę wydania zezwolenia na nabycie nieruchomości w zgodzie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278)

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

8. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9. Wadium zwrócone będzie niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

10.  Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

11. Do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%.

12. Granice nieruchomości przyjmuje się według ewidencji gruntów i budynków m. Kielce. Ewentualne wznawianie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.

13.  Nabywca wraz z gruntem przejmie na siebie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

14.  Gmina Kielce nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte zbywanej nieruchomości oraz za  istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zaewidencjonowane.

15. Nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce jako działki nr : 6/504 i 6/505, objęte księga wieczystą KI1L/00138767/7 oraz działka nr 6/491, objęta księga wieczystą KI1L/00159421/3 zostały obciążone odpłatną jednorazowo, na czas nieoznaczony służebnością przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie na podstawie Aktu Notarialnego z dnia 7 czerwca 2019 r., Rep. A nr 20004/2019. W związku z powyższym w dziale III księgi wieczystej KI1L/00138767/7, prowadzonej dla działek ewid. nr 6/504 i 6/505 oraz w księdze wieczystej KI1L/00159421/3, prowadzonej dla działki nr 6/491 została wpisana przedmiotowa służebność. Natomiast służebność wpisana w dziale III księgi wieczystej KI1L/00159421/3 nie dotyczy działki ewid. nr 6/499.

16. Ewentualne wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej odzwierciedlającej aktualny stan zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości odbywa się własnym staraniem i na koszt nabywcy.

17. Na nabywcy ciąży zapewnienie na własny koszt przyłączenia sieci uzbrojenia terenu przedmiotowej nieruchomości.

18. Nieruchomości oznaczone jako działki nr: 6/504, 6/505 oraz 6/491 i 6/499  /Obr 0005/, będące przedmiotem przetargu  znajdują  się na terenie inwestycyjnym – strefa B, zarządzanym przez Kielecki Park Technologiczny. Teren ten objęty jest Zarządzeniem Nr 15/2018 Dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego z dnia 25 lipca 2018r w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania  terenów  inwestycyjnych pozostających w zarządzie Kieleckiego Parku Technologicznego.

Zgodnie z ww. regulaminem przez zarządzanie rozumie się dbanie i utrzymanie w należytym stanie części wspólnych takich jak : droga dojazdowa,  ścieżka   rowerowa, chodnik, oświetlenie, zieleń, zbiornik retencyjny oraz sieci: elektryczne, teletechniczne,  wody pitnej, kanalizacji deszczowej i bytowej.

Regulamin określa wysokość oraz zasady  naliczania opłat za zarządzanie terenami inwestycyjnymi przez KPT. Obecnie opłata za zarządzanie terenami  inwestycyjnymi wynosi 10 groszy za 1m² , posiadanej nieruchomości.

Koszty zarządzania są naliczane w okresach kwartalnych.

Opłata naliczana będzie od pierwszego pełnego kwartału po rozpoczęciu przez podmiot działalności gospodarczej na nieruchomości. O rozpoczęciu działalności podmiot obowiązany jest powiadomić KPT w formie pisemnej lub elektronicznej. Brak powiadomienia o rozpoczęciu działalności nie zwalnia od obowiązku ponoszenia opłat.

Dyrektor KPT ma prawo do zmiany opłaty po upływie każdego roku kalendarzowego, w oparciu o wskaźnik równy średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni rok kalendarzowy.

19.  Prezydent Miasta Kielce zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu  i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

20.  Koszty związane z przeniesieniem prawa własności pokrywa nabywca.

21.  Należność za nieruchomość winna być wpłacona przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym środki finansowe wpłyną na konto sprzedawcy.

22.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi nbez  usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu Prezydenta Miasta Kielce, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

23. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania zezwolenia Ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

24. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zwrotu Gminie Kielce poniesionych przez Gminę Kielce kosztów opłaty przyłączeniowej w wysokości 12 448,00 złotych netto, zgodnie z zawartą przez Gminę Kielce umową nr 19-IO/UP/00032 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu (dz. nr 6/505, 6/491, 6/499, 6/504) wraz z jej aneksami nr: 19-I0/UP/00032/1 oraz 19-I0/UP/00032/2.. Rekompensata poniesionych kosztów nastąpi po zawarciu przez Gminę Kielce z nabywcą nieruchomości umowy przelewu wierzytelności jaką Gmina Kielce posiada na mocy ww. umowy. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie podpisać umowę cesji w terminie 14 dni od daty sporządzenia aktu notarialnego nabycia nieruchomości. Na jej podstawie Gmina Kielce/Kielecki Park Technologiczny wystawi fakturę VAT.” (W załączeniu niniejszego ogłoszenia scan przedmiotowej umowy przyłączeniowej oraz umowy o przelew wierzytelności i przejęcie długu).

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności