Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Warszawska 103

22-02-2021

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

lokalu mieszkalnego, oznaczonego numerem 76, położonego w budynku przy ul. Warszawskiej 103 w Kielcach, o powierzchni użytkowej 37,37 m2 wraz z    udziałem w nieruchomości wspólnej.

 

 

  • Lokal mieszkalny znajduje się na X piętrze w budynku wielolokalowym, 11 -kondygnacyjnym, wybudowanym w 1968 r., który położony jest w granicach nieruchomości będącej współwłasnością Miasta Kielce i właścicieli wyodrębnionych lokali, zabudowanej budynkiem wielolokalowym oznaczonym numerem 103, ujawnionej w księdze wieczystej nr KI1L/00059045/2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 716, obręb nr 0010, o powierzchni 0,0908 ha. Na  terenie na którym jest położona nieruchomość nie obowiązuje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce przedmiotowa działka położona jest na terenie zabudowy o przewadze  funkcji usług ogólnomiejskich metropolitalnych ( ponadpodstawowych)położonych poza strefą śródmiejską.
  • Lokal mieszkalny  numer 76 stanowi  samodzielny lokal mieszkalny  i może stanowić przedmiot odrębnej własności. Lokal  zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 3737/259800 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie  służą do wyłącznego  użytku przez właścicieli poszczególnych lokali oraz grunt.
  • Lokal położony, składa się z dwóch pokoi o powierzchni 14,97 m2 oraz 8,55 m2, kuchni o powierzchni 5,48 m2, łazienki o powierzchni 3,54 m2 i przedpokoju o powierzchni 4,83 m2. Lokal nie posiada balkonu. Orientacja okien na wschód oraz na południe. Układ funkcjonalny mniej korzystny- występuje pokój przechodni. Wyposażony jest we wszystkie instalacje z wyjątkiem ciepłej wody użytkowej w wyniku demontażu piecyka gazowego. Stolarka okienna  wymieniona na pcv. Standard wykończenia oceniono jako niski. Lokal posiada zużyte i niskiej jakości materiały wykończeniowe. Lokal kwalifikuje się do remontu.
  • Lokal jest pustostanem.

 

Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej - 145 000,00 zł            

Wadium - 29 000,00 zł

Wylicytowana cena lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej jest płatna przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

Sprzedaż lokalu jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020r., poz. 106 ze zm.)

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Kielce - ul. Rynek 1, Sala Konferencyjna Rady Miasta Kielce I -piętro, w dniu 24 marca 2021 roku o godz. 10 00.

 

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w terminie do dnia18 marca 2021 r. na konto Urzędu Miasta Kielce w ING Bank Śląski S.A.,
nr 29 1050 1461 1000 0023 5322 5903 z podaniem oznaczenia nieruchomości lokalowej, której wpłata dotyczy.

 

W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego, wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 18 marca 2021 r. wadium znalazło się na rachunku organizatora przetargu.

 

Komisja Przetargowa nie później niż 3 dni przed  przetargiem stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

 

Przed przystąpieniem do przetargu, uczestniczące w przetargu osoby fizyczne, pozostające w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków, zobowiązane są do przedłożenia oświadczenia, z podpisem notarialnie poświadczonym, o wyrażeniu zgody przez współmałżonka, nie biorącego udziału w przetargu, na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu (art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Dz. U. z 2019r. poz. 2086 ze zm.).

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym przez Prezydenta Miasta Kielce, celem spisania umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Kielce zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

Szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela:

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kielce – ul. Rynek 1, pok. 225 i 223, tel. 41 36-76-225 i 41 36-76-223, od poniedziałku do piątku, w godzinach 730 – 1530.

 

Lokal można obejrzeć w terminie uzgodnionym z pracownikiem Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach ul. Paderewskiego 20 numer telefonu 41 36-76-720 wew. 54 .

 

Ogłoszenie o przetargu i jego warunkach zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce: www.um.kielce.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce pod adresem: www.bip.kielce.eu.

 

 

 

 


WARUNKI PRZETARGU


1. Prezydent Miasta Kielce zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

2. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa powołana przez Prezydenta Miasta Kielce.

3. Przetarg odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o przetargu.

4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne, jeżeli wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

5. W celu identyfikacji uczestnika przetargu, wniesione wadium winno zawierać adres nieruchomości będącej przedmiotem przetargu oraz imię i nazwisko lub nazwę osoby prawnej przystępującej do przetargu.

6. Komisja Przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.

7. Przed przystąpieniem do przetargu, jego uczestnicy zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej:

a) dowodu tożsamości;

b) w odniesieniu do podmiotów gospodarczych - wypisu z rejestru lub ewidencji gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty;

c) w odniesieniu do uczestniczących w przetargu osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do: 

  • majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:

-  stawiennictwo obojga małżonków na przetargu albo

-  przedłożenie oświadczenia, z podpisem notarialnie poświadczonym, o wyrażeniu zgody przez współmałżonka nie biorącego udziału w przetargu, na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu - art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2019r. t. j.  poz. 2086 ze zm.);

  •  majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie:

-  wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską   ustanawiającą rozdzielność majątkową albo

-  odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową, albo

-  pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie;

d)  pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkach i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

 

8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

9. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
10.  Wadium zwrócone będzie niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

11.  Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

12.  Sprzedaż lokalu jest zwolniona od podatku VAT  na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z 11.03.2004r. o Podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2020r., poz. 106 ze zm.)

13.  Gmina Kielce nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej dla przedmiotowego lokalu.

14.  Lokal  zostanie sprzedany wraz z udziałem wynoszącym 3737/259800części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku oznaczonego numerem 103 oraz urządzenia, które nie  służą do wyłącznego  użytku przez właścicieli poszczególnych lokali oraz grunt oznaczony w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce jako działka nr 716 obręb nr 0010, o powierzchni  0,0908 ha, którego granice przyjmuje się według ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce.

Ewentualne wznowienie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.

15.  Gmina Kielce nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte zbywanego lokalu oraz części wspólnych nieruchomości zmniejszające ich wartość lub użyteczność ze względu na przeznaczenie lokalu.

16.  Nabywca lokalu jest zobowiązany do uczestniczenia w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej i kosztach zarządu. Zarząd nieruchomością wspólną oraz korzystanie z niej  będzie wykonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994r o własności lokali (Dz.U. z 2019 r.,poz. 737 ze zm.)

17.  Prezydent Miasta Kielce zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

18.  Koszty związane z przeniesieniem prawa własności pokrywa nabywca.

19.  Wydanie lokalu nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności  i sprzedaży  lokalu oraz ułamkowej części gruntu.

20.  Należność za nieruchomość winna być wpłacona przez nabywcę nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym środki finansowe wpłyną na konto sprzedawcy.

21.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym przez Prezydenta Miasta Kielce, celem spisania umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

22.  Nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego nie  wymaga zezwolenia  zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z2017 r. poz. 2278 ze zm.). 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności