Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce

26-03-2021

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2020. 1363 j.t.)  oraz art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 j.t. ze zm.),

Prezydent Miasta Kielce

zawiadamia, że na wniosek złożony w dniu 26.02.2021 r. przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Prendowskiej 7 - zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach – etap ll - polegająca na rozbudowie ul. Kolonia na odcinku o długości 260m oraz ul. Chłopskiej na odcinku o długości 140m”.

 

Zakres planowanej inwestycji będzie obejmował: budowę nowej konstrukcji jezdni ul. Chłopskiej (w kilometrażu roboczym od KM 0+183 do KM 0+323);budowę nowej konstrukcji jezdni ul. Kolonia po wykonaniu kanału deszczowego (w kilometrażu roboczym od KM 0+000 do KM 0+183);budowę ciągu pieszo-jezdnego ul. Kolonia (około 80m, pełniącego funkcję dojścia na cmentarz oraz jednokierunkowego dojazdu dla pojazdów obsługujących cmentarz); budowę chodników; budowę zjazdów na posesje przy ul. Chłopskiej;odbudowę zjazdów na posesje przy ul. Kolonia; budowę stanowisk postojowych dla samochodów osobowych wraz z drogami manewrowymi; budowę stanowiska postojowego dla autobusów; wykonanie systemu odwodnienia, w tym: kanału deszczowego, przykanalików, studzienek kanalizacyjnych, wpustów, separatorów; wykonanie urządzenia wodnego (wylotu kanalizacji deszczowej do rz. Silnicy w km 0+946); budowę wydzielonej linii kablowej oświetlenia ulicznego; budowę kanału technologicznego;przebudowę kolidującej kanalizacji teletechnicznej; rozbiórkę istniejących elementów nawierzchni z płyt betonowych, słupków stalowych, trylinki itp. kolidujących z projektowanym rozwiązaniem;niezbędną wycinkę kolidujących drzew i krzewów;wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.

 

Teren inwestycji obejmujenieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:

Przeznaczonych pod pas drogowy  - miasto Kielce - obręb 0020, numery działek: 134/1 (134/6, 134/5);228; 229; 230; 231; 232; 233; 234 (234/1, 234/2); 236 (236/3, 236/4);  237 (237/1, 237/2); 271 (271/1, 271/2); 1032 (1032/1, 1032/2); 1034 (1034/1, 1034/2)

Przeznaczonych pod budowę/przebudowę sieci uzbrojenia terenu - miasto Kielce - obręb 0020, numery działek: 1034 (1034/2)

Przeznaczonych pod budowę lub przebudowę zjazdów - miasto Kielce- obręb 0020, numery działek: 134/1 (134/5)

Przeznaczonych pod budowę urządzeń wodnych - miasto Kielce - obręb 0020, numery działek: 15/2; 222; 272

 

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale.

Pogrubioną czcionką podano działki przeznaczone pod inwestycję.

 

Wyjaśniam, że stosownie do art. 49 kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie.

Strony  postępowania mogą zapoznać  się  w Urzędzie  Miasta Kielce, 25-303 Kielce, Rynek 1 z aktami  sprawy oraz wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy. Zapoznanie się z aktami sprawy może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie pod numerem (041) 36-76-132

 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności