Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce dot. inwestycji drogowej (ul. Kolonia, ul. Chłopska)

27-05-2021

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10  kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2020. 1363 j.t.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 j.t.)
Prezydent  Miasta Kielce


zawiadamia o wydaniu decyzji nr 2/2021  z dnia  24 maja  2021 r.  Znak: UA-IV.6740.2.2.2021.DK zezwalającej  na realizację inwestycji drogowej  Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach z siedzibą przy ul. Prendowskiej 7  w Kielcach  dla inwestycji pod nazwą:  „Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach – etap ll - polegająca na rozbudowie ul. Kolonia na odcinku o długości 260m oraz ul. Chłopskiej na odcinku o długości 140m” – obejmującej: budowę nowej konstrukcji jezdni ul. Chłopskiej (w kilometrażu roboczym od KM 0+183 do KM 0+323), budowę nowej konstrukcji jezdni ul. Kolonia po wykonaniu kanału deszczowego (w kilometrażu roboczym od KM 0+000 do KM 0+183), budowę ciągu pieszo-jezdnego ul. Kolonia (około 80m, pełniącego funkcję dojścia na cmentarz oraz jednokierunkowego dojazdu dla pojazdów obsługujących cmentarz), budowę chodników, budowę zjazdów na posesje przy ul. Chłopskiej, odbudowę zjazdów na posesje przy ul. Kolonia, budowę stanowisk postojowych dla samochodów osobowych wraz z drogami manewrowymi, budowę stanowiska postojowego dla autobusów, wykonanie systemu odwodnienia, w tym: kanału deszczowego, przykanalików, studzienek kanalizacyjnych, wpustów, separatorów, wykonanie urządzenia wodnego (wylotu kanalizacji deszczowej do rz. Silnicy w km 0+946), budowę wydzielonej linii kablowej oświetlenia ulicznego, budowę kanału technologicznego, przebudowę kolidującej kanalizacji teletechnicznej, rozbiórkę istniejących elementów nawierzchni z płyt betonowych, słupków stalowych, trylinki itp. kolidujących z projektowanym rozwiązaniem, niezbędną wycinkę kolidujących drzew i krzewów, wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.

 

Teren inwestycji obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:
Przeznaczonych pod pas drogowy – miasto  Kielce: obręb 0020, numery działek: 134/1 (134/6, 134/5); 228; 229; 230; 231; 232; 233; 234 (234/1, 234/2); 236 (236/3, 236/4);  237 (237/1, 237/2); 271 (271/1, 271/2); 1032 (1032/1, 1032/2); 1034 (1034/1, 1034/2)
Przeznaczonych pod budowę/przebudowę sieci uzbrojenia terenu – miasto  Kielce: obręb 0020, numery działek: 1034 (1034/2)
Przeznaczonych pod budowę lub przebudowę zjazdów – miasto  Kielce: obręb 0020, numery działek: 134/1 (134/5)
Przeznaczonych pod budowę urządzeń wodnych – miasto  Kielce: obręb 0020, numery działek: 15/2; 222; 272

 

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale.
Pogrubioną czcionką podano działki przeznaczone pod inwestycję.

 

Stosownie do art. 49 kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji w powyższej sprawie.              

 

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1 (pokój nr  132). Zapoznanie się z treścią decyzji może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie z osobą prowadzącą sprawę wskazaną poniżej.
Jednocześnie informuję, że każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo złożenia odwołania od powyższej decyzji do Wojewody Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach  aleja IX Wieków Kielc 3 za moim pośrednictwem  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia w sposób określony wyżej.


 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności