Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce dot. inwestycji drogowej (Budowa ul. Ciekockiej)

02-06-2021

 

OBWIESZCZENIE

             Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10  kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2020. 1363 j.t.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 j.t.)

 

Prezydent  Miasta Kielce

zawiadamia o wydaniu decyzji nr 3/2021  z dnia  28 maja  2021 r. Znak: UA-IV.6740.2.3.2021.DK

zezwalającej  na realizację inwestycji drogowej Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach z siedzibą przy ul. Prendowskiej 7  w Kielcach dla inwestycji pod nazwą: „Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach”

 

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:  budowę jezdni bitumicznej o dł. ~929 m na  odcinku oddziałki nr ewid.  201/5 obręb 0012 do ul. G. Morcinka,  o szerokości jezdni 5,0 m, poszerzoną do 7,0 m w rejonie łuku na skrzyżowaniu ul. Ciekockiej z ul. G.  Morcinka; budowę chodników o szer. 2,0 m po północnej stronie ul. Ciekockiej oraz zachodniej stronie  ul. G Morcinka o nawierzchni z kostki betonowej; budowę ścieżki rowerowej o szer. 3,0m po południowej stronie ul. Ciekockiej oraz  wschodniej stronie ul. G. Morcinka o nawierzchni bitumicznej; budowę zjazdów indywidualnych o szer. jezdni 3,0- 4,5 m o nawierzchni z kostki betonowej po stronie północnej w obrębie chodnika, oraz o nawierzchni bitumicznej po stronie południowej w obrębie ścieżki rowerowej. Ze względu na różnice terenu poziomów projektowanych zjazdów i terenów przyległych zostaną zastosowane dowiązania wysokościowe zjazdów z zastosowaniem kruszywa; budowę zjazdów publicznych obejmujących wejścia do parku po południowej stronie ul. Ciekockiej o szer. jezdni 5,0m o nawierzchni bitumicznej, oraz zjazdu na drogę wewnętrzną zlokalizowaną na działce nr ewid. 32/3 obręb 0012; budowę oświetlenia ulicznego; przebudowę kolizji z istniejącą energetyczną linią napowietrzną i doziemną nN w rejonie skrzyżowania z ul. G. Morcinka; budowę kanału technologicznego; budowę kanalizacji deszczowej f300 - f600, z wykonaniem nowych wpustów deszczowych i przykanalików w ul. Ciekockiej, oraz w celu odprowadzenia wód opadowych - budowa kanału f800 w ul. G.  Morcinka, z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej f900 w ul. Świętokrzyskiej; wykonanie obsiewu trawą; wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (balustrady i poręcze wzdłuż ul. G. Morcinka); zabezpieczenie i regulacja wysokościowa istniejących sieci infrastruktury technicznej; rozbiórkę istniejących nawierzchni (zjazdów), oraz kolidujących ogrodzeń; wycinka kolidujących z inwestycją drzew i krzewów.

 

Teren inwestycji obejmujenieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:

Przeznaczonych pod pas drogowy

miasto Kielce:obręb 0012, numery działek: 233/1; 184/1;75/23;  75/21;75/19;  75/17; 75/15;75/13;75/11;75/9;202/5;  203/5;  204/5;184/2(184/3, 184/4); 123/1 (123/3,123/4); 118 (118/3, 118/4);  117/1 (117/3, 117/4); 111/3 (111/7, 111/8); 111/4 (111/9, 111/10); 111/1 (111/5,111/6); 110 (110/1,110/2); 109 (109/1,109/2); 108 (108/1,108/2); 107 (107/1,107/2); 106/3 (106/8,106/9); 106/2 (106/6,106/7); 106/1 (106/4,106/5); 105 (105/1, 105/2); 104 (104/1, 104/2); 103 (103/1,103/2); 102 (102/1,102/2); 101 (101/1,101/2); 32/3 (32/4, 32/5); 74 (74/1, 74/2);  201/5 (201/9, 201/10); 205/2 (205/3, 205/4); 206/2 (206/3, 206/4);207/3 (207/5, 207/6); 208/2 (208/3, 208/4); 209/2 (209/3, 209/4); 210/2 (210/3, 210/4); 211 (211/1, 211/2); 213 (213/1, 213/2); 215/2 (215/3, 215/4); 216/2 (216/3, 216/4); 217/4 (217/8, 217/9); 217/3 (217/6, 217/7); 218/18 (218/19, 218/20); 219/2 (219/3, 219/4);  220/2 (220/3, 220/4); 221/5 (221/14, 221/15); 222/2 (222/3,222/4); 223/2 (223/3, 223/4); 224/1 (224/5, 224/6); 225/2 (225/3, 225/4); 226/2 (226/3, 226/4); 227/10 (227/17, 227/18); 227/12 (227/19, 227/20); 227/8 (227/15, 227/16); 228/2 (228/3, 228/4);  229/2 (229/3, 229/4); 230/2 (230/3, 230/4);231/2 (231/3, 231/4);232/2 (232/3, 232/4);

Przeznaczonych pod budowę/przebudowę innych dróg publicznych

miasto Kielce: obręb 0012, numery działek: 7/16; 7/7;

Przeznaczonych pod budowę/przebudowę sieci uzbrojenia terenu

miasto Kielce: obręb 0012, numery działek: 254/2;253/2;7/15;7/16;7/7; 233/4;122/2;122/1;

Przeznaczonych pod budowę lub przebudowę zjazdów

miasto Kielce: obręb 0012, numery działek: 123/1 (123/3, 123/4); 122/2;122/1;121;120/1;723;118 (118/3, 118/4); 117/1 (117/3, 117/4); 111/3 (111/7, 111/8); 111/4 (111/9,111/10); 111/1 (111/5, 111/6); 110 (110/1, 110/2); 109 (109/1, 109/2); 108 (108/1, 108/2); 107 (107/1, 107/2); 106/3 (106/8, 106/9); 106/2 (106/6, 106/7); 106/1 (106/4, 106/5); 105 (105/1, 105/2); 104 (104/1, 104/2); 103 (103/1, 103/2); 102 (102/1, 102/2); 101 (101/1, 101/2);75/24;  75/2075/18; 75/16;75/14; 75/12;75/10; 32/3 (32/4, 32/5); 201/5 (201/9, 201/10); 202/7;  203/7204/7; 205/2 (205/3, 205/4); 206/2 (206/3, 206/4); 207/3 (207/5, 207/6); 208/2 (208/3, 208/4); 209/2 (209/3, 209/4); 210/2 (210/3, 210/4); 211 (211/1, 211/2); 213 (213/1, 213/2); 215/2 (215/3, 215/4); 216/2 (216/3, 216/4); 217/4 (217/8, 217/9); 217/3 (217/6, 217/7); 218/18 (218/19, 218/20); 219/2 (219/3, 219/4); 220/2 (220/3, 220/4); 221/5 (221/14, 221/15); 222/2 (222/3, 222/4);  223/2 (223/3, 223/4); 224/1 (224/5, 224/6); 225/2 (225/3, 225/4);  226/2 (226/3, 226/4);  227/10 (227/17, 227/18); 227/12 (227/19, 227/20); 227/8 (227/15, 227/16); 228/2 (228/3, 228/4);  229/2 (229/3, 229/4); 230/2 (230/3, 230/4); 231/2 (231/3, 231/4); 232/2 (232/3, 232/4).

 

W odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale.

Pogrubioną czcionką podano działki przeznaczone pod inwestycję.

 

Stosownie do art. 49 kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji w powyższej sprawie.              

 

Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1 (pokój nr  132). Zapoznanie się z treścią decyzji może nastąpić w sposób uzgodniony telefonicznie z osobą prowadzącą sprawę wskazaną poniżej.

Jednocześnie informuję, że każdy, kto wykaże interes prawny ma prawo złożenia odwołania od powyższej decyzji do Wojewody Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach  aleja IX Wieków Kielc 3 za moim pośrednictwem  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia w sposób określony wyżej.


 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności