Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Kamera internetowa na Rynek Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce

03-09-2021

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA KIELCE

 

o konsultacjach społecznych na temat preferencji mieszkańców co do sposobu zagospodarowania parku miejskiego Dolina Silnicy

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 1), § 7 i § 8 uchwały Nr XL/780/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Kielc (Dz.U. Woj. Świętokrzyskiego z 2021 r., poz. 767) i w związku z § 6 ust. 2, 6 i 7 i § 7 Zarządzenia Nr 70/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania przy przeprowadzaniu konsultacji z mieszkańcami Kielc

 

zawiadamiam o konsultacjach społecznych

nt. preferencji mieszkańców co do zagospodarowania parku miejskiego Dolina Silnicy

na odcinku od al. IX Wieków Kielc do ul. Jesionowej w Kielcach

 

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 13.09.2021 r. do 31.10.2021 r. i będą prowadzone w następujących formach:

1)   ankieta elektroniczna za pośrednictwem strony Idea Kielce (https://idea.kielce.eu/konsultacje/) w dniach od 13.09.2021 r. do 17.09.2021 r.

2)   ankieta tradycyjna „papierowa” lub ustnie w następujących punktach konsultacyjnych i terminach:

a) punkt konsultacyjny 1 na ul. Głowackiego w dniu 18.09.2021 r. w godz. 12:00÷18:00

b) punkt konsultacyjny 2 na ul. Staszica w dniu 22.09.2021 r. w godz. 10:00÷16:00

3)   ankieta tradycyjna „papierowa” w Klubach Seniora i ich filiach na terenie Miasta Kielce w dniach od 13.09.2021 r. do dnia 31.10.2021 r.

4)   ustnie na spotkaniu otwartym w Strefie Relaksu w parku miejskim Dolina Silnicy w dniu 16.09.2021 r. o godzinie 16:30

5)   za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: od 13.09.2021 r. do dnia 31.10.2021 r.

 

Jednostka organizacyjna Miasta odpowiedzialna merytorycznie za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kielce.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie konsultacji społecznych nt. preferencji mieszkańców co do zagospodarowania parku miejskiego Dolina Silnicy

w Urzędzie Miasta w Kielcach

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r., uprzejmie informujemy, że:

1)   Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce;

2)   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym w przypadku pytań o swoje dane osobowe można się skontaktować, pisząc na adres e-mail: ;

3)   Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Kielcach;

4)   Przetwarzanie obejmuje następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres;

5)   Podanie danych jest obowiązkowe, a podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią Załącznik nr 4 oraz Załącznik nr 9 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, § 12, pkt 4 i 16;

6)   Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty lub instytucje, uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem;

7)   Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Kielcach oraz niezbędny okres archiwizacji wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszego zadania;

8)   Przysługuje Państwu prawo do:

- dostępu do Państwa danych osobowych,

- sprostowania Państwa danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe, oraz do ich uzupełnienia, jeśli są niekompletne,

- żądania ograniczenia przetwarzania, gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych lub gdy uważają Państwo, iż Administrator przetwarza je niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych, lub Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są niezbędne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

-informacji o źródle danych, o ile nie zostały one udzielone Państwa - jeśli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;

9)   W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;

10)  W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności