Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Ogłoszenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce

07-05-2010

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA KIELCE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR IV.1.3 KAWETCZYZNA – Szwedzka” położonego na obszarze miasta Kielce.Na podstawie art. 17 pkt 10 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) i w związku z art. 54 ust.2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/382/2007 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 grudnia 2007 r zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „„KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR IV.1.3 KAWETCZYZNA – Szwedzka” na obszarze miasta Kielce, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do projektu planu.
Wyłożenie będzie się odbywać w dniach od 20.05.2010 r. do 22.06.2010r. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego, ul. Kozia 3, pokój nr 208 w godz. od 800 do 15 00.
Plan obejmuje obszar położony w Kielcach i ograniczony: ul. Szwedzką, Al. Ks. J. Popiełuszki, ul. Łotewskiej oraz linią łączącą zachodnie naroże kompleksu leśnego z zabudową Parafii Św. Stanisława Biskupa Męczennika.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26.05.2010 r. w godz. od 1600 do 1800 w siedzibie Urzędu Miasta w Kielcach, ul. Rynek 1 – sala konferencyjna, I piętro.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu miejscowego planu oraz uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać lub przesyłać do Prezydenta Miasta Kielce:
1. w formie pisemnej,
2. ustnie do protokołu,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
na adres: URZĄD MIASTA KIELCE, 25-303 Kielce, Rynek 1
zofia.biel@um.kielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do 06.07.2010 r.
Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Uwagi powinny zawierać: nazwisko i imię, nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Kielce.

 

Orientacja:


lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności