Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook Fundusze Europejskie BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym RSS Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Pola elektromagnetyczne

„Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne PEM, objętych obowiązkiem zgłoszenia”.

 

Artykuł  8 pkt 5 ustawy z 30.08.2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1815) dodał  art. 152 b do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.) zobowiązujący organ ochrony środowiska do udostępnienia na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ten organ następujące informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia:

 

1) zgłoszenie, o którym mowa w art. 152 ust. 1 lub 6 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska;

  • zgłoszeniu organowi ochrony środowiska podlega instalacja nowo zbudowana lub zmieniona w sposób istotny, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia.

 

2) informacje, o których mowa w art. 152 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska ;

 

Prowadzący instalację emitującą pola elektromagnetyczne, mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:
a) rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,
b) zakończeniu eksploatacji instalacji,
c) zmianie w zakresie danych lub informacji takich jak:
1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
3) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
4) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
5) wielkość i rodzaj emisji;

 

3) sprzeciw, o którym mowa w art. 152 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska , a w przypadku jego braku zaświadczenie, o którym mowa w art. 152 ust. 4b;

  • operator instalacji może przystąpić do jej eksploatacji jeśli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji, lub w przypadku nierozpoczęcia eksploatacji instalacji - przed upływem 12 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu.
  • organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia może z urzędu, przed upływem terminu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, co uprawnia zgłaszającego do rozpoczęcia eksploatacji instalacji.

 

4) uwagi, wniesione na podstawie przepisów oraz odpowiedzi na wniesione uwagi;

Nowo zbudowany lub przebudowany obiekt budowlany, zespół obiektów lub instalacja nie mogą być oddane do użytkowania, jeżeli nie spełniają wymagań ochrony środowiska.
Prowadzący instalacje jest obowiązany wykazać, że nowo zbudowane lub przebudowane instalacje są wykonane zgodnie z  przepisami z  zastosowaniem odpowiednich rozwiązań technologicznych, wynikających z ustaw lub decyzji.
Organ ochrony środowiska ma prawo do wnoszenia uwag do zgłaszanych instalacji nowo zbudowanych lub zmienianych w sposób istotny, lub podlegającym zmianom w zakresie danych lub informacj

Od 4 lutego 2021 r. informacje w tym zakresie będą zamieszczane na stronie bip.kielce.eu.

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności