Prezydent Miasta Kielce

ogłasza w dniu 8.01.2020 r. nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej
na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Kielce

Zadaniami, które mogą zostać dofinansowane osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym  są: podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z możliwością podłączenia sieci ciepłej wody użytkowej w przypadku podłączenia Budynku wielorodzinnego i instalacji
w budynku Węzła cieplnego – 40 000 zł, instalacja Gazowego lub Elektrycznego urządzenia grzewczego na jeden Lokal wyodrębniony lub na jeden Budynek mieszkalny – 8 000 zł, zastosowanie pompy ciepła w Budynku mieszkalnym - 8 000 zł,

Dotacja może być udzielona w kwocie 90 % kosztu kwalifikowanego realizacji Zadania, przy czym maksymalna kwota Dotacji jest ograniczona do kwot ww. dla poszczególnych rodzajów Zadań.

Zasady udzielania Dotacji określone są w §2 i § 3 Uchwały Nr XXIII/426/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 2019 r., poz. 5158).

Wnioski o udzielenie dotacji można składać w Urzędzie Miasta Kielce, na Kancelariach Ogólnych przy ul. Strycharskiej 6 i Rynek 1, albo przesłać na adres Urząd Miasta Kielce – Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.