Kontrast
Czcionka
English

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

POŚ - Program Ochrony Środowiska

Program Ochrony Środowiska przedstawia aktualny stan środowiska, określa hierarchię niezbędnych działań, które zmierzają do poprawy jego stanu, umożliwia koordynację decyzji (w tym decyzji administracyjnych) podejmowanych przez różne podmioty i instytucje, dzięki czemu możliwe jest bardziej efektywne wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju ujętej w art. 5 Konstytucji RP i traktatach Unii Europejskiej. Jego istotą jest powiązanie rozwoju gospodarczego ze wzrostem jakości życia ludności i poprawą stanu środowiska przyrodniczego.

 

Zakres Programu Ochrony Środowiska dla miasta Kielce winien odzwierciedlać obszary, do których odnosi się Polityka Ekologiczna Państwa określona w art. 13 i 14 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Jest to akt o charakterze imperatywnym, ma bowiem na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska kraju. Na podstawie aktualnego stanu środowiska określa w szczególności:

  • cele ekologiczne;
  • priorytety ekologiczne;
  • poziomy celów długoterminowych;
  • rodzaj i harmonogram działań proekologicznych;
  • środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.


Politykę Ekologiczną Państwa przyjmuje Sejm RP na 4 lata, z tym że przewidziane w niej działania w perspektywie obejmują kolejne 4 lata.
Obowiązek sporządzania Programu Ochrony Środowiska został nałożony na samorządy wszystkich szczebli w art. 17 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z jednoczesnym zobowiązaniem do uwzględnienia w nim wymogów określonych w Polityce Ekologicznej Państwa. Tym samym wprowadzono dla społeczeństwa, jako całości i społeczności lokalnych, obowiązek funkcjonowania w zgodzie z otaczającym środowiskiem. Program Ochrony Środowiska dla Kielc zawierający zadania gminy i powiatu powinien być powiązany z Programem Ochrony Środowiska Województwa Świętokrzyskiego.
 

 

Program Ochrony Środowiska dla miasta Kielce na lata 2018-2022 z perspektywą do 2026 roku - załącznik do Uchwały

 

Uhwała II/32/2018 Rady Miasta Kielce o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności Raport dostępności