Kontrast
Czcionka
English

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Ptaki

     W 2003 roku Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody przy współpracy z Urzędem Miasta w Kielcach rozpoczęło kilkuletni program badawczy mający na celu kompleksowe rozpoznanie awifauny Kielc. Do chwili obecnej nie było żadnego podobnego przedsięwzięcia w naszym mieście, a nawet województwie. Projekt ten należy traktować jako ważne przedsięwzięcie, które przyniesie wiele cennych danych na temat występowania ptaków w Kielcach.

      Projekt jest finansowany ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz środków własnych Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody.

      Program badawczy "Ptaki miasta Kielc" podzielony został na sześć rocznych etapów.

      Podczas pierwszego etapu (rok 2003) wykonano próbne liczenia dla wybranych gatunków w różnych typach środowisk celem dobrania optymalnej metodyki. Drugi i trzeci etap (2004-2005) ma na celu przeprowadzenie inwentaryzacji powierzchni badawczych pod kątem występowania ptaków lęgowych oraz przeprowadzenie badań nad wędrówkami i zimowaniem ptaków na terenie miasta Kielce. W czwartym i piątym etapie (2006-2007) zostaną przeprowadzone inwentaryzacje powierzchni badawcze pod kątem występowania ptaków lęgowych na terenie gminy Kielce oraz będą wykonane liczenia dodatkowe i uzupełniające. Zwieńczeniem sześcioletniego okresu badań będzie publikacja przedstawiająca wyniki programu, a także niniejsza strona internetowa udostępniająca ogółowi użytkowników globalnej sieci informacje na temat ptaków Kielc.

Zakończenie prac jest przewidziane na rok 2008.

 

Cele programu:
 • ocena stanu i wielkości populacji awifauny miasta,
 • wskazanie zagrożeń, zmian i trendów populacji,
 • wskazanie terenów najcenniejszych dla ptaków,
 • zebranie informacji o gatunkach zimujących i przelotnych,
 • nowoczesne i aktualne opracowanie monograficzne ptaków miasta Kielc,
 • przybliżenie społeczeństwu wiedzy o ptakach.
Szczegółowe zadania wykonywane w projekcie:
 • kompleksowa inwentaryzacja populacji lęgowej ptaków na szeregu wytypowanych powierzchni badawczych,
 • inwentaryzacja stanowisk lęgowych gawrona,
 • zbieranie informacji na temat gatunków przelotnych okresie wędrówek,
 • dokonanie oceny ilościowej poszczególnych gatunków zimujących na terenie miasta,
 • zbieranie informacji na temat gatunków rzadkich stwierdzonych na terenia miasta i gminy,
 • wydanie ulotek informacyjnych/folderów przybliżających wiedzę o ptakach i działaniach prowadzonych w programie,
 • stworzenie witryny internetowej prezentującej informacje o programie i wiadomości na temat szeregu gatunków związanych z miastem.

Twórcami projektu są:
 • (przewodniczący Rady Programowej Świętokrzyskiej Grupy Ornitologicznej) - koordynator merytoryczny projektu,
 • (członek Rady Programowej Świętokrzyskiej Grupy Ornitologicznej)- kierownik techniczny projektu,
 • (członek Rady Programowej Świętokrzyskiej Grupy Ornitologicznej) - kierownik techniczny projektu.


W badaniach, zarówno w okresie lęgowym jak i podczas wędrówek i zimowania, brali udział: Bogusława Buska, Jan Buski, Marek Buski, Mariusz Figiel, Natalia Florczyk, Tomasz Garbacz, Adam Grzegolec, Mariusz Gwardjan, Marek Jarząbek, Małgorzata Król, Dariusz Lewczuk, Łukasz Misiuna, Wojciech Nalepa, Adam Nosek, Marcin Polak, Joanna Przybylska, Jan Sieniawski, Filip Sieniawski, Jarosław Skoczylas, Weronika Skuta, Joanna Staniszewska, Jarosław Sułek, Włodzimierz Szczepaniak, Maciej Wachecki, Piotr Wilniewczyc, Sergiusz Witkowski, Piotr Zięcik.

Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726   

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Deklaracja dostępności Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571