Kontrast
Czcionka
English

Rzecznik Konsumenta Urząd Miasta Kielce

nie daj się robić w słupa

Zadania Rzecznika

Do zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
 • edukacja konsumencka.

 

Miejski Rzecznik Konsumentów może również:

 • udzielać pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz istnieje możliwość wytoczenia powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowania, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
 • występować do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskami o wszczęcie postępowania przeciwko przedsiębiorcom nadużywającym pozycji dominującej na rynku (praktyki monopolistyczne) oraz w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Rzecznik nie zajmuje się sprawami:

 • roszczeń przedsiębiorców - przedsiębiorcy poszukujący pomocy prawnej w dochodzeniu swych roszczeń powinni zwrócić się do kancelarii prawnej prowadzonej przez adwokata/radcę prawnego;
 • ochrony danych osobowych - sprawy dotyczące naruszenia danych osobowych można zgłaszać do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stwaki 2, 00 – 193 Warszawa, tel./fax: (22) 860 70 86;
 • ochrony dóbr osobistych - osoby, poszukujące pomocy prawnej, których dobra osobiste zostały naruszone powinny zwrócić się do kancelarii prawnej prowadzonej przez adwokata/radcę prawnego;
 • ochrony praw pacjentów -  sprawy dotyczące naruszenia praw pacjenta można zgłaszać się do Kierownika Sekcji Skarg i Wniosków, ul. Jana Pawła II 9, 25 – 025 Kielce, tel.: (41) 36 46 106;
 • ochrony praw ubezpieczonych – sprawy związane z ochroną praw ubezpieczonych można zgłaszać się do Biura Rzecznika Ubezpieczonych, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa;
 • ochrony praw członków spółdzielni mieszkaniowych - członkowie spółdzielni mieszkaniowych powinni dochodzić swoich roszczeń od spółdzielni w trybie opisanym w statucie spółdzielni, a po wyczerpaniu tej drogi – przed sądem. W niektórych sprawach pomocy udzielić może Krajowa Rada Spółdzielcza, ul. Jasna 1A,, 00-013 Warszawa;
 • prawa pracy – sprawy z zakresu prawa pracy można zgłaszać się do Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach, ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4, 25 – 314 Kielce;
 • w sprawie sporów z organami administracji publicznej - osoby poszukujące pomocy prawnej w dochodzeniu roszczeń od organów administracji publicznej powinny zwrócić się do kancelarii prawnej prowadzonej przez adwokata/radcę prawnego;
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571