Kontrast
Czcionka
English

Komunikat Wydziału Środowiska

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Środowisko

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem

03-04-2014

Śr-I.6250.2.2013

Kielce, 7 kwietnia 2014 r.

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 119 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), art. 30 i 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2, w związku z art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

 

Prezydent Miasta Kielce

podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do:

 

 • opracowania projektu dokumentu pn.: „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny w granicach administracyjnych miasta Kielce” wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko,
 • przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu z udziałem społeczeństwa.

 

Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska programy ochrony środowiska przed hałasem tworzy się dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny. Celem tego programu jest dostosowanie poziomu hałasu do poziomu dopuszczalnego. Zgodnie z art. 119 ust. 2 ww. ustawy dla aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy program ochrony środowiska przed hałasem uchwala rada powiatu, tj. w przedmiotowym przypadku - Rada Miasta Kielce.

 

Projekt ww. Programu określa działania i rozwiązania tworzące podstawę ograniczenia poziomu hałasu dla obszarów miasta, gdzie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:

 1. zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (tj.: projektem ww. Programu wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko, załącznikami oraz stanowiskami innych organów, jeżeli stanowiska te będą dostępne w terminie składania uwag i wniosków), która udostępniona jest:
 • w wersji drukowanej – wyłożona jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Kielce – Wydział Środowiska, ul. Strycharska 6, Kielce, pokój 310, w godzinach 7:30 – 15:30 (tel. /41/36 76 680),
 • w formie elektronicznej w formie plików do pobrania: na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce www.um.kielce.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kielce – www.bip.kielce.eu (odnośnik „Ogłoszenia/obwieszczenia”, „Środowisko”), przy czym na ww. stronach internetowych dostępny jest również formularz zgłaszania uwag i wniosków;
 1. składania uwag i wniosków w terminie 28 dni, tj. od 8 kwietnia 2014 r. do 5 maja 2014 r.:
 • pisemnie na adres: Urząd Miasta Kielce – Wydział Środowiska, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce,
 • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Kielce – Wydział Środowiska, ul. Strycharska 6, Kielce, pokój 310, w godzinach 7:30 – 15:30,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, pocztą elektroniczną na adres e-mail: srodowisko@um.kielce.pl oraz przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na stronie internetowej www.um.kielce.pl

 

Ponadto informuję, że w dniu 29 kwietnia 2014 r., w godzinach od 13.00 do 15.00, w siedzibie Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6 w Kielcach, w sali konferencyjnej (parter), odbędą się konsultacje społeczne dla mieszkańców, podczas których będzie można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz wnieść uwagi i wnioski.

Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Kielce.

Organami właściwymi do opiniowania w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach. 

 

Informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, zostaną zamieszczone w uzasadnieniu dołączonym do przyjętego programu ochrony środowiska przed hałasem.

 

Z up. Prezydenta Miasta

mgr inż. Robert Urbański

Dyrektor Wydziału Środowiska

 

 

Podano do publicznej wiadomości w dniu 7 kwietnia 2014 r. poprzez umieszczenie:

 • na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce – Rynek 1 oraz ul. Strycharska 6 w Kielcach,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce www.bip.kielce.eu (odnośnik „Ogłoszenia/obwieszczenia”, „Środowisko”)
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce http://www.um.kielce.pl
 • w prasie lokalnej – „Gazeta Wyborcza” – wydanie kieleckie

Pliki do pobrania

Formularz uwag i wniosków.

Prognoza oddziaływania na środowisko

Projekt programu ochrony środowiska przed hałasem.

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności