Kontrast
Czcionka
English

Komunikat Wydziału Środowiska

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Środowisko

Program Ograniczenia Niskiej Emisji - nabór wniosków o dotacje

13-05-2014

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA
ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ
EMISJI NA TERENIE MIASTA KIELCE NA ROK 2014

 

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 


Miasto  Kielce  ogłasza  nabór  wniosków  o  udzielenie  dotacji  celowej  na  realizację  zadań inwestycyjnych  z  zakresu  ochrony  środowiska  określonych  w  uchwale  Nr  LVII/1000/2014  Rady Miasta  Kielce  z  dnia  20  lutego  2014  r.  w  sprawie  określenia  zasad  udzielania  dotacji  celowej  na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce  (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 lutego 2014 r. poz. 826), zwanej dalej uchwałą.

 

1.  Podstawa prawna:

 

 

2.  Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa
Dotacja celowa związana z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce (zwana dalej dotacją) jest udzielana na dofinansowanie kosztów następujących zadań:

1)  trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na:

a)  podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
b)  ogrzewanie gazowe,
c)  ogrzewanie elektryczne,
d)  ogrzewanie olejowe,
e)  odnawialne źródło energii (kolektory słoneczne oraz pompy ciepła),

2)  instalację odnawialnego źródła energii (kolektory słoneczne oraz pompy ciepła),

3)  podłączenie ciepłej wody użytkowej związane z likwidacją palenisk opalanych paliwem stałym,przy  czym  dotacja  może  być  udzielona  wyłącznie  na  dofinansowanie  tzw.  kosztów  koniecznych realizacji zadania, w szczególności kosztów:

1)  wykonania demontażu palenisk węglowych,
2)  zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania,
3)  zakupu, montażu, wymiany lub modernizacji instalacji związanej z nowym źródłem ogrzewania,
4)  modernizacji  systemu  odprowadzania  spalin  niezbędnego  do  prawidłowego  funkcjonowania nowego źródła ogrzewania,
5)  podłączenia  do  miejskiej  sieci  ciepłowniczej  w  zakresie  wykonania  wewnętrznej  instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej z wyłączeniem urządzeń węzła cieplnego,
6)  zakupu  i  montażu  instalacji  odnawialnego  źródła  energii  (kolektory  słoneczne  oraz  pompy ciepła).

 

Dotacja nie może być wykorzystana na:

1)  dokumentację  sporządzaną  w  ramach  przygotowania  zadania  (projekt  budowlano-wykonawczy montażu instalacji),
2)  budowę zewnętrznych sieci ciepłowniczych, energetycznych i gazowych,
3)  zakup urządzeń grzewczych nie stanowiących trwałego wyposażenia mieszkań.


Dotacją  objęte  są  tylko  urządzenia  fabrycznie  nowe,  które  zostały  zamontowane  po  raz  pierwszy  a także spełniające wszelkie konieczne normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski.

 

3.  Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie dotacji

Dotacja może być udzielona podmiotom określonym w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.), tj.:

1)  podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a)  osobom fizycznym,
b)  wspólnotom mieszkaniowym,
c)  osobom prawnym,
d)  przedsiębiorcom;

2)  jednostkom  sektora  finansów  publicznych  będącym  gminnymi  lub  powiatowymi  osobami prawnymi, posiadającym  tytuł  prawny  do  nieruchomości,  wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

 

Wnioskodawcy  będą  mogli  starać  się  o  uzyskanie  dotacji  do  planowanych  do  wykonania  zadań dotyczących nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Kielce.


4.  Wzór wniosku o udzielenie dotacji
Wzór wniosku dla wnioskodawców niebędących przedsiębiorcami
Wzór wniosku dla przedsiębiorców
 
Wzór  wniosku  wraz  z  wykazem  wymaganych  załączników  jest  dostępny  na  stronie  internetowej www.um.kielce.pl  a  także  w  Biurze  Obsługi  Interesanta  Urzędu  Miasta  Kielce  –  Rynek  1  oraz  ul. Strycharska 6 w Kielcach.  

 

5.  Wysokość dotacji
Dotacja  będzie  udzielana  w  wysokości  do  100%  kosztów  poniesionych  przez  wnioskodawcę  na realizację zadania, ale nie więcej niż 3 000 zł.
Wysokość  przyznanej  dotacji  podana  zostanie  w  umowie  zawartej  między  udzielającym  dotacji (Gmina Kielce – Urząd Miasta Kielce) a wnioskodawcą.

 

6.  Wysokość środków przeznaczonych na dotacje

 • Wysokość  środków  przeznaczonych  w  budżecie  Miasta  Kielce  na  rok  2014  na  realizację Programu wynosi 498 000 zł.
 • Przyznawanie  wszystkich  dotacji  w  roku  budżetowym  odbywa  się  do  wysokości  środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie Miasta Kielce.
 • W przypadku wystąpienia wolnych środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Miasta Kielce na zadania, o których mowa w § 3 ust. 2 uchwały lub pozyskania dodatkowych środków finansowych z innych źródeł, dopuszcza się możliwość kontynuowania rozpatrywania złożonych wniosków lub ogłoszenia kolejnego naboru wniosków w roku budżetowym.


7.  Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji

 • Przyznawanie dotacji odbywa się na podstawie wniosku o udzielenie dotacji, złożonego w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.
 • Wnioski  o  udzielenie  dotacji  należy  składać  od  dnia  ogłoszenia  naboru  wniosków  do  dnia  15 września 2014r.
 • Datą złożenia wniosku jest data jego wpływu do Urzędu Miasta Kielce.
 • Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Kielce - Biuro Obsługi Interesanta - Rynek 1, 25-303 Kielce, lub Kancelaria Ogólna - ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce (pok. nr 12) lub przesyłać na adres: Urząd Miasta Kielce – Wydział Środowiska, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.


8.  Termin rozstrzygnięcia

 • Wnioski o  udzielenie  dotacji  rozpatrywane  będą  według  kolejności  wpływu  do  Urzędu  Miasta Kielce.
 • Złożone wnioski o udzielenie dotacji opiniowane będą przez komisję powołaną przez Prezydenta Miasta  Kielce  Zarządzeniem  Nr  112/2014  z  dnia  4  kwietnia  2014  r.  w  sprawie  powołania  i określenia  zasad  pracy  Komisji  opiniującej  wnioski  o  udzielenie  dotacji  celowej  na  zadania realizowane w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce.
 • Wnioski  złożone  w  danym  miesiącu  Komisja  rozpatruje  po  zakończeniu  tego  miesiąca.  Czas rozpatrywania  tych  wniosków  nie  przekracza  30  dni,  licząc  od  pierwszego  dnia  następnego miesiąca.
 • Informacje o liczbie złożonych wniosków oraz o liczbie wniosków niespełniających wymogów formalnych  i  dotacjach  udzielonych  na  realizację  zadań,  zostaną  podane  do  publicznej wiadomości  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Miasta  Kielce,  w  formie  rocznego  wykazu zawierającego kwoty udzielonych dotacji, rodzaje i liczbę zadań, na których realizację udzielono dotacji.
 • Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2014  roku.  Pozostałe  wnioski  rozpatrzone  zostaną  pod  warunkiem  pozyskania  dodatkowych środków  finansowych.  Informacja  o  pozyskaniu  dodatkowych  środków  i  wznowieniu  prac komisji zostanie  podana  do  publicznej  wiadomości  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Miasta Kielce.


9.  Kryteria wyboru wniosków o udzielenie dotacji
Weryfikacja wniosków dokonywana będzie w oparciu o kryteria określone w uchwale. Zgodnie z § 4 uchwały ustala się następujące kryteria wyboru zadań do dofinansowania:

1)  formalne  tj.  złożenie  wniosku  na  obowiązującym  formularzu,  kompletnego,  prawidłowo podpisanego i posiadającego wymagane załączniki;
2)  merytoryczne obejmujące zadania:

a)  wymienione  w  §  3  ust.  2  uchwały  (tj.  dotacja  może  być  udzielona  wyłącznie  na dofinansowanie tzw. kosztów koniecznych realizacji zadania, w szczególności:

 • kosztów wykonania demontażu palenisk węglowych,
 • kosztów zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania,
 • kosztów  zakupu,  montażu,  wymiany  lub  modernizacji  instalacji  związanej  z  nowym źródłem ogrzewania,
 • kosztów  modernizacji  systemu  odprowadzania  spalin  niezbędnego  do  prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania,
 • kosztów  podłączenia  do  miejskiej  sieci  ciepłowniczej  w  zakresie  wykonania wewnętrznej  instalacji  centralnego  ogrzewania  oraz  ciepłej  wody  użytkowej  z wyłączeniem urządzeń węzła cieplnego,
 • kosztów zakupu i montażu instalacji odnawialnego źródła energii),

b)  określone dokumentacją montażu instalacji,
c)  których realizacja nastąpi w roku przyznania dotacji,
d)  dopuszczalne w zakresie wnioskowanej pomocy publicznej (dot. przedsiębiorców).


Wnioski zostaną odrzucone z powodu następujących błędów formalnych:

1)  niewypełnienie wymaganych punktów formularza wniosku,
2)  złożenie wniosku bez wymaganych załączników,
3)  złożenie wniosku w sposób niezgodny z ogłoszeniem o udzielaniu dotacji,
4)  złożenie wniosku na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o udzielaniu dotacji,
5)  złożenie wniosku przez osobę nieuprawnioną,
6)  złożenie wniosku nie podpisanego przez wnioskodawcę.

 

10. Umowa o udzielenie dotacji

 • Po ocenie wniosków przez Komisję i przyznaniu dotacji zawiadamia się wnioskodawcę w formie pisemnej  o  terminie  i  miejscu  zgłoszenia  się  w  celu  podpisania  umowy.  Przekazanie  dotacji następuje w terminie 30 dni od podpisania umowy.
 • Warunkiem  przekazania  dotacji  jest  spełnienie  kryteriów  wymienionych  w  §  4  uchwały  oraz zawarcie umowy w formie pisemnej.
 • Niezgłoszenie się wnioskodawcy w wyznaczonym terminie w celu podpisania umowy uznaje się za rezygnację wnioskodawcy z udziału w Programie i ubieganie się o uzyskanie dotacji.
 • Wnioskodawca podpisując umowę zobowiązany jest do realizacji zadania po zawarciu umowy w terminie, zakresie i na zasadach w niej określonych.

 
Wzór umowy o udzielenie dotacji

 

11. Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji

 • Wnioskodawca zobowiązany jest do rozliczenia dotacji w ciągu 14 dni od zakończenia realizacji zadania określonego w umowie, o której mowa w § 5 ust. 12, jednak nie później niż do dnia 31 października roku przyznania dotacji.
 • Dla rozliczenia, o którym mowa w ust. 2 wnioskodawca przedkłada wniosek o rozliczenie dotacji wraz z dokumentami, w tym również oryginałami faktur VAT (do wglądu) potwierdzającymi w szczególności:

1)  wykonanie zadania,
2)  poniesienie kosztów koniecznych do wykonania zadania, na które przyznana została dotacja.
 

Wzór wniosku o rozliczenie dotacji

 

12. Informacja dodatkowe

 • Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji.
 • Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 ze zm.) i nie służy od niego odwołanie.
 • Szczegółowe  informacje  dotyczące  udzielania  dotacji  można  uzyskać  w  Wydziale  Środowiska Urzędu Miasta Kielce pod numerem telefonu: 41 3676839, 41 3676646.

 

 

 

Więcej informacji i szczegóły w plikach do pobrania poniżej:

 

 

Uchwały:

1. Uchwała  Nr  LII/944/2013  Rady  Miasta  Kielce  z  dnia  7  listopada  2013  r.  w  sprawie  przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce”

 

2. Uchwała Nr LVII/1000/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce

 

 

Zarządzenie:

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 151/2014 o ogłoszeniu naboru wniosków

 

2. Załączniki do w/w Zarządzenia:

 

 

 

3. Dodatkowe załączniki (tylko do WNIOSKU Przedsiębiorców):

 

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności