Kontrast
Czcionka
English

Komunikat Wydziału Środowiska

 

 

Walory przyrodnicze Kielc

Środowisko

Program ochrony środowiska przed hałasem (plan na lata 2015-2019)

03-02-2015

Śr-I.6250.2.2013                                                                              Kielce, 28 stycznia 2015 r.

 

 

Obwieszczenie

 

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację o:

1)      przyjęciu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny w granicach administracyjnych miasta Kielce” (plan na lata 2015-2019) uchwałą Rady Miasta Kielce Nr V/59/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r.,

2)      możliwości zapoznania się z treścią ww. Programu oraz„Podsumowaniem do „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny w granicach administracyjnych miasta Kielce” (plan na lata 2015-2019), przyjętego Uchwałą Rady Miasta Kielce Nr V/59/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r., wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”, dołączonym do przyjętego dokumentu(zgodnie z art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

Ww. dokumenty udostępnione zostały:

·      w wersji drukowanej – do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Kielce – Wydział Środowiska, ul. Strycharska 6, Kielce, pokój 308, w godzinach 7:30 – 15:30 (tel. /41/3676839),

·      w formie elektronicznej – w formie plików do pobrania: na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce www.um.kielce.pl/srodowisko (oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kielce –www.bip.kielce.eu (odnośnik „Ogłoszenia/obwieszczenia”, „Środowisko”).

 

Z up. Prezydenta Miasta

mgr inż. Witold Bruzda

Z-ca Dyrektora Wydziału Środowiska

 

 

 

Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

-         na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce – Rynek 1 oraz ul. Strycharska 6 w Kielcach,

-         w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce www.bip.kielce.eu (odnośnik „Ogłoszenia/obwieszczenia”, „Środowisko”)

-         na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce http://www.um.kielce.pl/srodowisko

-         w prasie lokalnej – „Gazeta Wyborcza” – wydanie kieleckie

Pliki do pobrania

POŚPH Kielce (plan na lata 2015-2019)

Podsumowanie do POŚPH Kielce (plan na lata 2015-2019)

lista aktualności
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności