Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Zezwolenia alkoholowe

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Informujemy, że dnia 31 maja b.r. upłynął termin wniesienia II raty opłaty za korzystanie  z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy, którzy nie wnieśli opłaty we wskazanym powyżej terminie mogą wnieść opłatę w terminie dodatkowym tj. do 30 czerwca b.r. pod warunkiem uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty rocznej.

 

Niedokonanie opłaty w terminie skutkować będzie wygaszeniem zezwoleń.

31 maja upływa termin wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Informujemy, że dnia 31 maja upływa termin wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.


Obecnie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują żadnych odstępstw od obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie w 2020 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zatem, terminy wskazane w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (II rata – do 31 maja i III rata – do 30 września) są obowiązujące.

 

 

UWAGA!
W związku z faktem, iż w bieżącym roku kalendarzowym termin uiszczenia opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przypada na dzień wolny od pracy  (31 maja - niedziela) przypominamy, iż w przypadku opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych termin wniesienia opłaty NIE  ulega przesunięciu  na kolejny dzień, który nie jest dniem wolnym od pracy.

 

Termin opłaty, o której mowa w art.  111 ustawy z dnia 26 października 1982 roku  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest terminem zawitym prawa materialnego, który nie podlega przywróceniu. Terminy płatności opłat zostały określone przez ustawodawcę w sposób ścisły i jednoznaczny poprzez kalendarzowe oznaczenie ich daty wpływu. Według orzecznictwa sądów administracyjnych do materialnoprawnych terminów wyłączona jest możliwość zastosowania art. 57§ 4 Kpa. W przypadku dokonywania opłaty, o której mowa w art. 111  ust.1 za termin dokonania opłaty   w rozumieniu powołanego przepisu należy uznać dzień przyjęcia polecenia przelewu przez bank, w którym zlecający przelew  ma rachunek.


 

Rejestr zezwoleń alkoholowych

Rejestr w formacie Excel

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2019

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych   (format PDF)

Harmonogram posiedzeń plenarnych Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w roku 2020

 • 07.01.2020 r.
 • 03.02.2020 r.
 • 02.03.2020 r.
 • 06.04.2020 r.
 • 04.05.2020 r.
 • 01.06.2020 r.
 • 06.07.2020 r.
 • 03.08.2020 r.
 • 07.09.2020 r.
 • 05.10.2020 r.
 • 02.11.2020 r.
 • 07.12.2020 r.
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
 Portal Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji - comiesięczny raport
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów - zasady
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia - programy niskoemisyjne
Energia
Karta Dużej Rodziny - strona MOPR
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe w Kielcach
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Kielcach
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509,    e-mail:

Email:    ||      ||  


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

Deklaracja dostępności