Kontrast
Czcionka
English

ePUAP Facebook RSS BIP Jakość powietrza w Kielcach Komunikacja w jezyku migowym Free Hotspots Kielce ExpoCity Urzad Miasta Kielce Urzad Miasta Kielce Galerie zdjęć GEOPORTAL Inwestuj w Kielcach

winieta

Zezwolenia alkoholowe

Informacja dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, którzy nie złożyli oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu w terminie do 31 stycznia  mogą złożyć oświadczenie  w terminie  do 01.03.2020 roku ( 30 dni od dnia upływu terminu określonego w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi) wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty podstawowej.

 

Wysokość rocznej opłaty podstawowej:
525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

 

Przedsiębiorcy, którzy nie dokonali wpłaty w terminie do 31 stycznia mogą dokonać wpłaty  w terminie do 01.03.2020 roku (30 dni od dnia upływu terminu określonego w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi) jeżeli dokonają opłaty dodatkowej tj. wpłaty powiększonej o 30% tej opłaty (30% od opłaty rocznej od wartości sprzedanego alkoholu w roku ubiegłym).

 

 

UWAGA
W związku z faktem, iż w bieżącym roku kalendarzowym dodatkowy  termin  złożenia oświadczenia i uiszczenia opłaty I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przypada dnia  1 marca  (dzień  wolny od pracy niedziela) przypominamy, iż w przypadku opłat za korzystanie  z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych termin wniesienia opłaty NIE ulega przesunięciu  na kolejny dzień, który nie jest dniem wolnym od pracy.

 

Termin opłaty, o której mowa w art.  111 ustawy z dnia 26 października 1982 roku  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  oraz złożenia oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu jest terminem zawitym prawa materialnego, który nie podlega przywróceniu. Terminy te zostały określone przez ustawodawcę w sposób ścisły  i jednoznaczny poprzez kalendarzowe oznaczenie ich daty wpływu. Według orzecznictwa sądów administracyjnych do materialnoprawnych terminów wyłączona jest możliwość zastosowania art. 57§ 4 Kpa. W przypadku dokonywania opłaty, o której mowa w art. 111  ust.1 za termin dokonania opłaty  w rozumieniu powołanego przepisu należy uznać dzień przyjęcia polecenia przelewu przez bank, w którym zlecający przelew  ma rachunek.

Rejestr zezwoleń alkoholowych

Rejestr w formacie Excel

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2019

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych   (format PDF)

Harmonogram posiedzeń plenarnych Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w roku 2020

 • 07.01.2020 r.
 • 03.02.2020 r.
 • 02.03.2020 r.
 • 06.04.2020 r.
 • 04.05.2020 r.
 • 01.06.2020 r.
 • 06.07.2020 r.
 • 03.08.2020 r.
 • 07.09.2020 r.
 • 05.10.2020 r.
 • 02.11.2020 r.
 • 07.12.2020 r.
Moje ciepło - nasze powietrze
ANKIETA
Idea Kielce
Idea Kielce
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Nieruchomości w obszarze rewitalizacji
Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew i krzewów
Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce wyrobów zawierających azbest
Program usuwania azbestu
Energia
Energia
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Nowelizacja Prawa o Stowarzyszeniach
Prawo o Stowarzyszeniach - Nowelizacja
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Sieć kanalizacyjna w oś. Ostragórka
Zakończenie inwestycji - Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek-Kawetczyzna
Odpady komunalne
Odpady komunalne
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
SIPWŚ
Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pozarządowe
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce
Urząd Miasta Kielce Kontakt
Rynek 1
25-303 Kielce

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce

Bezpłatna infolinia: tel. 800 166 726    Biuro Obsługi Interesanta: tel. 41 3676099, 41 3676509

Email:    ||      ||  

 

 

Centrum Obsługi Inwestora (Investor Assistance Centre)

Adres skrytki Urzędu Miasta Kielce na platformie ePUAP  /g94m13lgvz/skrytka Email: +48 41 36 76 557, 41 36 76 571